0

Vem ska betala för folkhälsan 2018?

I Sverige har vi sedan länge en skattefinansierad sjukvård som alla medborgare har tillgång till och samhället har under årtionden dessutom finansierat stora folkhälsosatsningar som omfattat den fysiska hälsan och tandvården.

Det är naturligt att denna samhälleliga omvårdnad gjort oss lite passiva då det gäller ansvaret för den egna hälsan då vi vant oss vid att staten eller samhället fixar det.

Parallellt har även arbetsgivarna skapat trygghetssystem för sina anställda som omfattat hälsovårdande insatser. Under 1900-talets sista decennier fick många anställda tillgång till fysiska hälsoundersökningar, möjlighet att delta i rökavvänjningsprogram och hjälp att sluta med alkohol i de fall man hamnat i missbruk. Notan för dessa insatser togs av arbetsgivarna som fått utbildning i att sjuka medarbetare kostar pengar för arbetsgivaren och att det lönar sig rent ekonomiskt att satsa på hälsovårdande och rehabiliterande insatser.

Dessa insikter spreds som en följd av att politikerna skaffade sig utbildning och kunskap i frågorna vilket ledde till en lagstiftning som tvingade arbetsgivarna att utbilda cheferna, att skaffa en Företagshälsovård och att bekosta rehabilitering och hälsoinsatser kring den fysiska hälsan.

Kring milleniumskiftet levde de flesta svenskar i trygg förvissning om att de skulle få hjälp av sjukvården om de blev sjuka och behövde vård och att de hade arbetsgivare som erbjöd en Företagshälsovård som de kunde vända sig till med allehanda problem utan kostnad. Under 1900-talets sista årtionden då köerna i vården började öka och företagshälsovårdens erbjudande inte räckte till, skapades dessutom en marknad för sjukförsäkringar som garanterade de försäkrade en snabb och effektiv vård förbi vårdköerna samt en ekonomisk kompensation i händelse av sjukskrivning. En enorm succé som i princip har ersatt Företagshälsovården och omsatt den i modern tappning.

Under några årtionden fungerade dessa modeller bra och var hållbara för samhället, för arbetsgivarna och för individen. I takt med samhällsutvecklingen där milleniumskiftet inledde en global förändring gällande attityd till liv och arbete som en naturlig följd av att det tidigare paradigmet som handlat om välstånd och trygghet var uppfyllt, fick vi plötsligt nya hälsoproblem som hade sin grund i vårt inre; i våra tankar, i våra känslor och i vår själ. På kort tid seglade den psykiska ohälsan upp till den vanligaste anledningen till sjukdom och sjukskrivning och idag har depression, ångest och utmattning blivit vår nya folksjukdom.

Samhällets och arbetslivets respons på detta var att försöka tvinga in människors lidande i redan existerande system. Som en följd av detta är såväl sjukvården, Företagshälsovården och Försäkringsbolagen konstant överbelastade med följden att de som är fysiskt sjuka eller som behöver hjälp av psykiatrin inte får den hjälp som de skulle behöva och ha rätt till och att de som plågas av psykiska besvär (ej psykiatriska diagnoser) som friska reaktioner på osunda livsvillkor kopplade till utvecklingen i det omgivande samhället och arbetslivet, medikaliseras och får diagnoser som legitimerar sjukfrånvaro för såväl barn som vuxna.

Samhället har satsat miljarder på skattefinansierade åtgärder för att komma till bukt med detta genanta problem i världens i övrigt, främsta framgångsland. De miljarder som satsats på KBT (Kognitiv beteendeterapi, på antidepressiv medicinering, ångestdämpande mediciner, sömntabletter och liknande har under två decennier inte gett den läkning då det gäller vår hälsa och vårt välmående som man hoppats på.

Det är först nu, efter tjugo års massiv censurering som forskningen börjar ifrågasätta om den psykiska ohälsan i Sverige och i Västvärlden verkligen är tecken på sjukdom som bör belasta sjukvården, eller om det istället handlar om friska reaktioner där människor behöver stöd och bemötande för sina upplevelser istället för att speglas i att de är sjuka och att de måste lägga locket på sina tankar och känslor.

Detta inger hopp om att vi står på tröskeln till ett paradigmskifte även gällande synen på hälsa där det psykiska lidandet är påtagligt och verkligt, men där orsakerna och vägen till förändring/förbättring är radikalt annorlunda. Faktum är att överbelastningen på sjukvården skulle minska omedelbart om alla de som mår dåligt men som inte är sjuka istället skulle finna stöttning och vägledning för sitt mående i det vanliga samhällets strukturer. Det finns ett skriande behov av Livskunskap och guidning i existentiella frågor där nutidsmänniskan står sig slätt eftersom religionen städats ut för någon generation sedan utan att ha ersatts av något annat meningsbärande paradigm som rymmer livets existentiella frågor. Det är i detta vakuum som mycket av de depressioner, ångest, sömnproblem och utmattningstillstånd har sin grund. I det rationella samhället betraktas dessa symtom som sjukdom trots att de tillhör människans naturliga och friska reaktioner på känslor av stress, otrygghet och meningslöshet.

Insikten om att vi är helt fel ute börjar som sagt göra sig gällande hos såväl samhället, som hos arbetsgivarna och inte minst hos individerna själva. Man inser att man måste normalisera de reaktioner människor har på naturliga livshändelser och att erbjuda stöd och vägledning så att vi bättre hanterar ansvaret för oss själva och vårt liv innebär ett paradigmskifte i sig självt. Det finns inga svenskar som längre minns hur det var att själv vara ansvarig för sitt liv och sin hälsa eftersom vi socialiserats in i en inte längre reell verklighet där vi kunde vila i tryggheten om att samhället och jobbet tog hand om detta men där det nu blivit upp till oss själva att lära oss att hantera den grundläggande dimensionen av vårt fysiska och psykiska välmående.

Förutom utmaningen i att få människor att inse och att acceptera detta personliga ansvar, har vi en utmaning i att hitta former i samhällets ordinära strukturer som ger inspiration och guidning för människor att hålla sig friska och må bra även i stunder då livet bjuder på utmaningar i olika former. Idag förlägger vi dessa mänskliga behov i vården eftersom det är där vi har en finansieringsform, vilket i sin tur skapar en överbelastning i vården och en medikalisering av lidande som tillhör det normala livets betingelser.

Lösningen finns naturligtvis utanför vården och hör inte hemma heller i Företagshälsovården. Möjligen kan man tänka sig att arbetsgivarna kan satsa på en tidsenlig och individanpassas friskvård istället för att betala rehabilitering och vård och att Försäkringsbolagen kan flytta fram sina positioner och stötta sina försäkrade proaktivt istället för reaktivt.

Men det räcker inte hela vägen. Det behövs också att lösningarna flyttas ut i det vanliga livets strukturer och normaliseras och integreras som ett led i människors vardag. Det skulle betyda att människor behöver avsätta tid för att hålla sig uppdaterade och för att få inspiration och guidning i att hålla sig friska, vilket både förutsätter ett ökat personligt ansvar för hälsa och välmående samt att det finns omgivande strukturer som tillhandahåller den kunskap och den vägledning som människor behöver för att leva ett balanserat och meningsfullt liv.

Vem ska betala för detta? Lyfter vi ut ansvaret från vården kan vi inte längre förlita oss på skattesystemet. Arbetsgivaren liksom Försäkringsbolaget är tänkbara stödstrukturer med ekonomiska krafter att erbjuda program och lösningar, men många människor kommer vända sig dit när symptomen redan uppenbarat sig.

Hur skulle det vara om vi hittade strukturer som kan stötta i hälsa och välmående i livets ordinära strukturer så att vi inte ens behövde uppleva symptom som fick oss att fundera över att söka professionell hjälp? Detta synsätt skulle få oss att närma oss de urgamla strukturer som alla samhällen i alla tider hållits samman av där socialiseringen in i livet och i hanteringen av livets utmaningar skötts av de äldre som varje dag satt på torget i byn tillgängliga för samtal och/eller blev uppsökta i hemmet av barn, barnbarn, grannar och andra som sökte vägledning och svar på olika livsfrågor. De existentiella frågorna lyftes med prästen, imanen, shamanen eller andra lärda personer som var invigda i människans predikament.

Samhället idag ser inte ut på det sättet och i Sverige och i Västvärlden har vi varken vördnaden för äldre eller familjestrukturen och sammanhållningen över generationerna kvar. Religionens kraft har urholkats och få tänker ens tanken att vända sig till prästen. Just därför behöver vi finna nya former som tillhandahåller samma nödvändiga kitt i tillvaron och för människor fast i nutida tappning och utifrån att det finns en strukturerad form av socialisering och närvaro som varken familj, skola, samhälle eller arbetsgivare förmår tillhandahålla fullt ut i det nutida samhället.

Det var just detta fönster som föranledde att vi startade ABLE för fem år sedan men önskan och ambitionen att erbjuda ett ständigt närvarande, enkelt och tillgängligt stöd för människor i västvärlden i deras vardag. Efter dessa år kan jag konstatera med tillfredsställelse i mitt hjärta att vi uppfattat människors behov och att vi lyckats tillhandahålla en plattform som gör att många människor upplever en skillnad i sitt mående i sitt dagliga liv. Det är fantastiskt!

Utmaningen är att hitta en affärsmodell för detta som gör att vi kan fortsätta lyckas erbjuda människor detta samtidigt som vi åtminstone kan betala våra fantastiska experter och personligheter som ger av sin tid och sin kunskap och erfarenhet gratis trots att de som alla andra har en hyra att betala och barn att försörja. Tills vidare får vi leva på den kraft som endast starka visioner och djupt engagemang för med sig men om du har några kloka idéer eller förslag så tveka inte att höra av dig!

1

Inside HiQ´s Cultural DNA

Företagskulturen har en stor påverkan på hur vi mår, hur vi har det och hur vi presterar på jobbet. Detta har HiQ förstått och satsat på att utveckla. En attraktiv företagskultur lockar till sig de bästa och får folk att stanna i en tid då det är konkurrens om arbetskraften och människor tar aktivt ställning för att jobbet ska vara en positiv och meningsbärande pelare i tillvaron.

Det är med glädje och ära som ABLE avrundar säsongens ABLE Talk på onsdag kväll med att HiQ berättar och delar med sig om sin syn på företagskultur och vilken roll värderingar har i den krassa affärskultur som kännetecknar deras arbetsfält. ABLE har själva mycket att tacka HiQ för genom det meningsfulla och professionella arbete vi gjorde tillsammans för att klargöra samarbetet mellan Scandic DownTown Camper och ABLE Lounge. Med deras internationella och mångkulturella företagskultur som kombinerar krass business med purpose fick vi den ovärderliga hjälp och stöd som vi behövde för att komma till den punkt där vi befinner oss idag.

Vi hoppas därför att ni tar er tid att komma på onsdag för att dela en inspirerande och meningsfull med oss på DownTown Camper. Se länken nedan för mer info och sprid gärna i era nätverk. Hoppas vi ses där!

https://www.facebook.com/events/184297505469312/

0

Framtidens Ledarskap

Det blir alltmer tydligt att strukturerna i vårt arbetsliv inte hänger med i den utveckling som sker i människors attityd och behov i relation till arbetet. Just därför är det viktigt att vi lyfter fram goda exempel på ledare som vågar gå i bräschen för en ny tid och ett nytt tankesätt och som bryter ny mark gällande nya former för arbete, karriär och organisation. Våra ABLE Talk´s handlar i vår om ledarskap- engagemang och innovation och vi är glada och stolta över att få så många fantastiska talare och personligheter att komma för att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. På onsdag kommer Erik Ringertz partner på Netlight och krönt ledare för sina innovativa tankar kring ledarskap. Han är också aktuell med boken ”Harder, Better, Faster, Stronger” som kommer ut i höst och som speglar tidsandan med ledarskapet i fokus. Mer information hittar du på länken nedan, varmt välkommen!

https://www.facebook.com/events/571359153245370/

0

Ett samhälle för alla

Ett inkluderande samhälle där alla får plats och där vi drar nytta av mångfald och olika kompetenser och erfarenheter är en av nycklarna för ett hållbart samhälle. Social hållbarhet där vi hjälps åt att värna om det öppna, demokratiska samhället och där vi gör val som innebär bryggor mellan människor är en motvikt till den splittring och de orättvisor som präglar många samhällen idag. ”En stad för alla” är Stockholms Stad vision för 2040 och detta är något som vi inom ABLE vill främja och hjälpa till att förverkliga på olika sätt. Ett led i detta är våra ABLE Talks där vi varje onsdag har spännande teman och talare kring ledarskap, engagemang och innovation som inspirerar och hjälper oss att fundera på hur och vad vi kan göra för att bidra till en hållbar värld. På onsdag 9/5 kommer Carina Myrvang som fick årets pris som vår mest innovativa chef. Kom och lyssna på henne och låt dig inspireras till tankar om det inkluderande arbetslivet och samhället där allt är möjligt!

https://www.facebook.com/events/142993163220545/

Tack för att du vill hjälpa till att sprida detta i dina nätverk och varmt välkommen på onsdag!

0

Under decennier har arbetslivet fostrat oss i att det är siffrorna och resultatet som vi ska fokusera på för att leverera och bli framgångsrika på jobbet. Hur vi mår eller har det tillsammans i teamet eller i relation till chefen har varit irrelevant. Människan har reducerats till någon som är utbytbar från en dag till en annan och i vissa branscher benämnts som ”pinnar”. I den nya tiden då allt som går att maximera redan är maximerat och där världen förändras och inga gamla sanningar längre gäller, behöver vi helt vända på steken och sätta människan i centrum. Vi behöver nya, kreativa sätt att lösa saker på och innovation är ledordet för att få vilken verksamhet som helst att blomstra i en värld där allt redan är gjort. Förutsättningarna för att ett företag ska bli framgångsrikt handlar därför om att ge förutsättningar till människan att kunna vara i balans och känna sig engagerad och inspirerad. Detta händer om människor känner sig sedda, uppskattade, har en god relation till sin chef, känner samhörighet med sitt team och upplever den omgivande företagskulturen som stödjande och uppmuntrande. På onsdag bjuder vi in till ett ABLE Talks med Jesper Ek som inbjuden gäst som handlar om just dessa frågor. Varmt välkommen då till PwC som valt att stå värd för eventet denna vecka.

https://www.facebook.com/events/1924242344572968

0

ABLE Talks – En Community för Ledare

I onsdags lanserade vi vårt första ABLE Talks at DownTown Camper och lyssnade till Torbjörn Ericsson som inspirerade oss att tänka på självstyrande team och organisationer utan chefer. Nästa tillfälle, onsdagen den 18e april samlas vi på nytt för att inspireras av nya tankar kring morgondagens arbetsliv och ledarskap. För mer information, se länken nedan:

https://www.facebook.com/events/164862110879953/

Vårt syfte är att skapa en härlig sammanslutning av ledare och chefer i en community som tillsammans samskapar och utbyter erfarenheter för att skapa ett hållbart arbetsliv. Varmt välkommen, ta gärna med en vän eller kollega och tack för att du sprider detta i dina nätverk!

Fredrik & The ABLE Team

0

Vi lever i en tid då vi behöver smarta, visa och effektiva ledare för att möjliggöra ett paradigmskifte i vårt arbetsliv och i vårt samhälle. Världen, samhället och arbetslivet förändras i en takt som gör det svårt att hänga med. I takt med att upptrampade vägar och metoder blir förlegade och irrelevanta till förmån för kreativa, innovativa och modiga idéer och tillvägagångssätt, ändras behovet av chefer som kontrollerar sina medarbetare till ledare med spetskompetens i självkännedom, mognad, integritet och mod. Det blir viktigt att vara en förebild i att leda och verka i en tid av osäkerhet och ständig förändring där vi tillsammans hittar eller skapar svar och vägar som inte finns.

Vi tycker att denna utveckling är spännande och öppnar upp för nya möjligheter där ledarrollen kan bli fantastiskt utvecklande och meningsfull på många plan. För att lyckas med detta tror vi att chefer behöver få träffa andra chefer för att diskutera angelägna frågor, få input och perspektiv som de kan ta med sig hem till det egna företaget samt inte minst få uppleva känslan av stöd i att tillhöra en community där vi ger och hämtar kraft tillsammans för att genomföra paradigskiftet i svenskt arbetsliv och leda oss in i framtiden.

Varje onsdag kommer ALBE Lounge därför att bjuda in till ett ledarskapsevent som vi kallar ABLE Talks at DownTown Camper. Temat för våren är Ledarskap, Engagemang och Innovation – där vi varje vecka har en ny, spännande talare på plats som delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Eventet bygger på interaktion, samtal och gemensamt reflekterande kring ämnen som angår oss alla. Som inramning träffas vi på DownTown Camper´s fantastiska Lounge på plan 9 med vidunderlig utsikt över Stockholm. Nära himlen inspireras vi till att tänka stora tankar – en inramning som vi tycker passar vår tid och våra behov. På länken nedan kan du läsa mer, skynda dig sedan att anmäla dig på Trippus så får du också något lättare att äta och dricka.

https://www.facebook.com/events/153836348646609/

ABLE är ett initiativ som bygger på gemenskap och samverkan. Vi hoppas därför att du också vill bidra till vårt syfte att bli en stödjande pelare i samhället för det rådande paradigmskiftet genom att hjälpa oss att sprida information om våra events i dina nätverk. Varmt tack och varmt välkommen!

Fredrik & The ABLE Team

0

How to become more compassionate towards myself

A common challenge for many people today is to feel compassion towards themselves and accept their mistakes, their issues and in general that they are not perfect at all times. This lack of self-compassion is a driving force behind burnout and anxiety and one of the main reasons behind sleeping problems of our society today. How to relax when I get stuck in feelings of insufficiency and when my focus is centered around what I could or should have done more or better? Compassion is also what creates peace and harmony among people at any society and at any time. Compassion is what makes us feel less lonely when life´s challenges come our way. In short, compassion is at the center of what it means to be human and to feel that life is worth living.

On Tuesday March 20th at 8am, we will thus present a workshop on the theme of Self-Compassion at DownTown Camper. The psychologists Fredrik Gunnarsson and Ylva Kurtén ar specialized in this topic and have lots of wisdom and tools to improve your self-commpassion. Please click at the link below for more information.

https://www.facebook.com/events/2102573719976594

Welcome!

Fredrik & The Able Team

0

Meditation + Lunch på DownTown Camper på onsdagar!

Vi är många som jobbar i Stockholms city som känner ett behov av att samla oss och fylla på energi mitt på dagen. För att möta detta behov av inre samling lanserar vi nu en 20 minuters meditation med efterföljande lunchbuffet på Hotel DownTown Camper i city. Det är ABLE´s expert på yoga och meditation, Luke Bache med bred och djup erfarenhet av meditation från världens alla håll som kommer leda Meditationerna på onsdagarna. Hans metod går ut på att vi får lära oss att meditera och att samla oss själva mitt i bruset, mitt i storstaden och mitt i vardagen. Vi hoppas att ni som har behov av detta tar er tid att komma och att ni tar med er era kollegor också. Vänligen gå in på nedanstående länk för mer information och för anmälan!

Välkommen!
Fredrik & The ABLE Team

https://www.facebook.com/events/575354146172723/

0

Balans och meningsfullhet i den digitala världen

Sedan datorer, mobiltelefoner och internet revolutionerade världen under 1900-talets sista decennier har vi haft en obruten och onyanserad dragning till den digitala världen och dess oändliga möjligheter till information, kunskap och virtuella möten. Som med allt annat i livet handlar hållbarhet om balans och överkonsumtion får destruktiva följder. Spelmissbruk såväl som informations- och bekräftelsemissbruk har utvecklats i dess kölvatten och miljoner människor, särskilt yngre generationer har fastnat framför datorn och telefonen under merparten av dygnets timmar. Konsekvenserna har som med all form av överkonsumtion och missbruk påverkat såväl fysisk som psykisk hälsa och haft stor negativ inverkan på det sociala livet i den verkliga världen.

Nu är vi dock redo för en balansering av teknikens inflytande över vårt liv, framdriven av känslan av mening som nu står överst på agendan. Efter en tid då konsumtion och mer av allt varit vägen till visionen om lycka, har vi nu fått en motreaktion som bygger på less is more. Vi vill gå på djupet istället för på bredden och vi söker äkta, autentiska möten och upplevelser.

Ett exempel på detta är en rörelse som vill skapa debatt om alla appar som upptar allt mer av vår vakna tid. Denna trend har nu kommit till Sverige med målet att bidra till en värld där användarna känner att tiden de tillbringar på nätet känns meningsfull och väl använd (DN, 12/1 2018).”

Vi använder i genomsnitt våra smarta telefoner fyra timmar om dagen, vilket är en fjärdedel av vår vakna tid. Många människor börjar uppleva att de saknar kontroll över den tid de tillbringar på nätet och att det gått inflation i appar och sociala media användande. Ambitionen för den nystartade rörelsen ”Time well spent Sweden” är att hjälpa människor i att få ett mer sunt förhållningssätt till alla tidsslukande appar. Detta genom att inspirera branschen till att ta ett större ansvar för hur de påverkar sina användare, säger Hoa Ly, psykolog och Tove Blomgren på designbyrån Doberman och talespersoner för rörelsen.

Time well spent har vuxit fram som en motvikt till Teknikjättarna i Silicon Valley vars uppdrag är att hitta lösningar som maximerar hur mycket tid och uppmärksamhet de lyckas ta från användarna. Hoa Ly menar att dessa företag utnyttjar vår psykologiska sårbarhet och hur våra belöningssystem fungerar. Forskning visar på samband mellan mycket skärmtid och nedstämdhet, sömnbrist och jämförelseångest.

Hoa Ly och Tove Blomgren menar att hela den digitala branschen står inför ett vägskäl. Företagen måste inse att det inte bara handlar om att locka nya användare eller maximera användartiden, utan om att bidra till ett mer etiskt förhållningssätt som bygger på att vägleda människor till att uppleva att den tid de lägger ner på sociala medier, spel, verktygsappar och liknande är väl använd. Det handlar inte om att teknik och utveckling är dåligt utan om att vi måste lära oss att hantera den så att den tillför mening och inte motsatsen till vårt liv.

Tristan Harris som tidigare arbetade på Google i ett projekt som på ett mer etiskt sätt syftade till att styra internetanvändarnas tankar och handlingar på nätet, startade rörelsen Time well spent i USA för ett par år sedan och lämnade Google. Han är en av dem som kraftigt reagerat på den s.k. uppmärksmahetsekonomin som kapar mänskligt tänkande och handlingar när man sitter vid en dator eller använder en smartphone. Tristan Harris frågar hur ofta tekniken avbryter oss i det vi egentligen håller på med. På jobbet och på fritiden ödslar vi skrämmande mycket tid på notiser och fönster som poppar upp. Mångas upplevelse är att tekniken stjäl vår tid istället för att hjälpa oss att använda tiden väl och att underlätta vår vardag.

Nu kommer dock en motreaktion som i sann ”Cultural Creative anda!” driver fram tankar kring hur vi bör leva för att uppleva mening!

Välkommen till DownTown Camper på tisdag den 30e januari kl 08.00 då jag kommer finnas på plats för att diskutera dessa viktiga frågor. För mer info se Facebook ABLE Lounge under Daily Calendar