2

Vill du bli del av en Community för omställningen mot ett hållbart samhälle?

Den 26 augusti startar ABLE Foundation frukostseminarier på Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm med fokus på lösningar på våra hållbarhetsutmaningar, samt med syftet att bjuda in till en community där vi tillsammans kan hjälpas åt att ta ut de fantastiska lösningar och initiativ som redan finns till våra arbetsplatser, vårt lokalsamhälle och inte minst för vårt eget liv.

Vi är glada att ha fantastiska Åsa Lindgren, hållbarhetsexpert på Sweco som moderator, samverkan med ungdomsorganisationer m.m. Vi kommer även att spela in en podd vid varje tillfälle som sammanfattar vart och ett av de 17 seminarier som vi kommer genomföra varannan måndag morgon för att ge en god start på veckan!

Jag hoppas få se er där så ofta som möjligt och för er som inte kan närvara fysiskt hoppas jag att den virtuella plattform som vi ämnar bygga upp kring denna plats och detta sammanhang är en plats där vi kan mötas. Vi behöver göra omställning till ett hållbart samhälle och vägen dit börjar med oss själva. ”Sustainability begins with you” är ABLE’s mantra och själva grunden för att klara av den inre omställning i attityder, förhållningssätt och värderingar som krävs för att det nya samhällsparadigmet ska formeras och tydliggöras.

Varmt välkomna att anmäla er närvaro på länken https://www.facebook.com/events/2233372976774944

4

Låt oss hjälpas åt att ställa om vårt Samhälle! 

Vi lever i en tid som kräver att vi samlar oss för att ställa om vårt sätt att leva och agera för att nå en hållbar hälsa, ett hållbart samhälle och en hållbar miljö. ABLE Foundations syfte är att skapa en plattform för att diskutera hur detta kan gå till genom att visa på lösningar till våra stora utmaningar och inspirera till aktion! Från augusti och framåt hoppas jag att ni kommer till Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm som vi samarbetar med och/eller att ni tar del av de poddar vi kommer spela in samt engagera er i den virtuella community som vi tillsammans vill skapa för att inspirera till den nationella samling kring Hållbarhetsfrågorna som behövs för att vi ska lyckas ställa om samhället – Nu!

Välkomna!

Fredrik & The Able Team

https://www.mynewsdesk.com/se/clarionsign/pressreleases/clarion-hotel-sign-oeppnar-foer-action-styrda-frukostmoeten-om-fns-17-globala-haallbarhetsmaal-2891048

0

Den emotionella eran är här!

”Facebookfatigue, knäpptysta retreat, kurser i fårskötsel. Flera fenomen signalerar om framväxten av en alltmer emotionell oh naturnära längtan” Johan Åkesson (VA nr 9 2018).

När jag för första gången fick boken ”The Cultural Creatives – how 50 million people are changing the world” av Paul Ray och Sherry Ruth Anderson presenterad för mig fann jag äntligen orden för den omvälvande samhällsrörelse som jag upplevde att vi befann oss i men som inte var definierad. Det var 2011 och jag satt på kontoret hos Innovationsbyrån ”The Good Guys” tillsammans med min Co-Founder till ABLE Lounge, Julie Lindh, för att arbeta med det koncept som vi satt samman som ett resultat av de behov vi upplevde att människor i västvärlden upplevde och efterfrågade. Det var ett fantastiskt ögonblick av klarhet då vi av The Good Guys konsulter fick höra att vi lyckats fånga upp den kollektiva röst av ett stundande paradigmskifte som hade sin grund i människors värderingar och drivkrafter men som ännu var helt okänd för de flesta.

Det har gått snart 8 år sedan denna händelse och det är först nu som det vi insåg och startade då börjar manifesteras i vår omvärld. Då förutsåg vi att Facebook snart skulle ha levt ut sin roll eftersom människor enligt denna kulturrevolution kommer vilja gå på djupet och söka äkthet och mening. Statusen att ha så många vänner som möjlighet på FB och att tävla om att briljera i prestation och duktighet skulle snart ge vika för mer emotionella värden tänkte vi. Det betyder inte att önskan och viljan att skapa och ha kontakt med människor världen över försvinner, men att utvecklingen går framåt och att detta i sig själv inte kommer räcka som värde utan behöver fyllas med ett innehåll som skapar mening och som tonar in sig på de behov som människor har nu.

Julie och jag har tuffat på med ABLE under de år som har gått och vi har mött massor av människor i de företag, bland de privatpersoner och i de sammanhang såsom Scandic DownTown Camper i Stockholm där vi haft möjlighet att skapa forum för att diskutera och skapa medvetenhet för de värden som den rådande kulturrevolutionen handlar om och som tar avstamp i de hållbarhetsvärderingar som förenar människor världen över i den gemensamma strävan att rädda planeten och mänskligheten från undergång i såväl psykisk som fysisk mening. Responsen har varit enormt positiv och bortom alla tvivel bekräftat det vi insåg då vi en gång startade ABLE. Som alla entreprenörer har vi levt med utmaningen i att vara före vår tid där de omgivande strukturerna och etablissemanget inte förstått eller kunnat relatera till det vi pratat om eller sett potentialen i det. Många har tyckt att vi varit knäppa som hållit fast vid detta och undrat varför vi fortsätter investera all tid och alla medel vi har i något som inte verkar lyfta? Det som gjort att vi orkat är vår inre övertygelse som vi fått av de människor vi mött under resans gång som tagit del av våra aktiviteter och events.

När FN’s Globala Hållbarhetsmål kom 2015 upplevde vi en lättnad i att se att de värderingar som The Cultural Creatives drivs av nu manifesterades i en global plan för jorden och mänskligheten och att våra tankar och övertygelser som utgör basen för ABLE hade en grund i något substantiellt.193 länder har signerat avtalet där man lovar att jobba för att implementera de 17 Hållbarhetsmålen i sina respektive länder. Det har tagit några år för detta att bli känt för allmänheten men nu börjar det ta fart på riktigt eftersom vi på olika håll i världen har människor som förenas av en gemensam vision av en hållbar värld för framtida generationer. Jag märker det i alla sammanhang där jag som grundare till ABLE nu blir inbjuden till olika forum för att tycka till i olika frågor oavsett om det handlar om Bankernas framtid, om Handelns utveckling, utvecklingen av hälsofrågor mm. Plötsligt är det den djupa och genuina kännedomen och förståelsen för människors grundläggande behov av mening som står i fokus och som styr konsumtionsmönster och som förändrar samhällsekonomin och företagens långsiktiga lönsamhet. Det är helt enkelt människans tidevarv nu där de mänskliga behoven ställs i centrum och tvingar de omgivande strukturerna i arbetslivet och i samhället att anpassa sig därefter. I Veckans Affärer (VA nr 9 2018). kan vi i Johan Åkessons utmärkta krönika läsa följande avslutande reflektion som sammanfattning:

”Mellan raderna går det att utläsa en stark längtan efter något som inte uppfylls i digitala plattformar, karriärer eller prestationsmätningar. Kanske är vi mätta på all upplysning och allt förnuft som digitaliserings tidsålder medfört och möjliggjort. Kanske är vi på väg in i en era mer driven av upplevelser och känslor.”

To be continued…….

0

Att anpassa sig till ett nytt sätt att leva kostar på

För hundra år sedan fick vi en ny diagnos som hette Neuroasteni. Det var ett nytt begrepp som introducerats 1869 av den amerikanske läkaren George Beard. Han och andra läkare upplevde att allt fler människor utvecklade stress och utmattning som symptom på att de levde i ett samhälle där industrialiseringen medförde en total transformation av hela tillvaron som innebar att man behövde hitta ett nytt sätt att leva på. Kropp och själ reagerade på denna omställning med stresspåslag och oro som över tid utvecklades till utmattning och ångest för alltfler.

Att lämna den trygga tillvaron hemma i bondesamhällets byar där livet gått sin stilla gång under generationer och där kyrkan och familjen var pelarna i livet för att flytta till storstaden eller kanske t.o.m. emigrera till Amerika för att bygga ett helt nytt liv där hela tillvaron var transformerad och ingen trygghet längre fanns att luta sig mot, var naturligt stressande och ångestfyllt. Det tog några generationer innan dessa nya omständigheter blev det nya normala och människans förmåga att anpassa sig till nya förhållanden blev i fas med det omgivande samhällets behov och krav.

Det är märkligt att det talats så lite om detta givet att vi under 1990-talet gick in i en nya era i mänsklighetens historia som på nytt förändrar livet i grunden. Den pågående transformationen som har sin grund i globalisering, digitalisering, teknikutveckling och artificiell intelligens innebär på nytt att människan måste genomföra en total transformation kring sitt förhållningssätt till livet och det omgivande samhället. Dagens psykiska ohälsa och utmattningsbesvär är en naturlig reaktion på dessa omständigheter och följer en enkel logik som grundar sig på hur vår hjärna fungerar och vilka påföljder långvarig stress och oro har på hela systemet.

Det går inte att stoppa samhällsutvecklingens kraft och det betyder att vi inte heller kan förhindra upplevelser av stress och oro givet att de är naturliga reaktioner på faktiska omständigheter. Det vi däremot kan göra väldigt för att förhindra är att vi lämnas ensamma med tankar, känslor och upplevelser som saknar ett språk och som vi inte har några verktyg för att hantera. När vi förstår varför saker och ting är som de är och då vi kan tolka våra egna reaktioner uppstår en viss nivå av lugn och vi kan börja orientera oss mot en lösning och en framtid.

Genom att exempelvis förstå att människan under årtusenden levde utan kontroll över tillvaron där ett vilddjur, oväder, en fiende eller andra yttre omständigheter i ett slag kunde förändra eller förinta livet i ett ögonblick – utan att drabbas av utmattningsbesvär eller depressioner – kan vara av stor hjälp. Med denna påminnelse om att vi inte är ”dömda” att reagera på ett bestämt sätt på stress och oro kan vi lättare öppna oss för att i likhet med våra förfäder bygga resiliens och rusta oss för att hålla oss lugna och fokuserade även i tider av stor osäkerhet. En viktig orsak till att vi i modern tid har svårt att leva utan kontroll över tillvaron är att industrisamhället har lärt oss att vi kan påverka och ta kontroll över livet och att lugn och ro infinner sig då allt är i ordning och förutsägbart.

Tiden vi lever i nu innebär att allt vi tagit för givet kastas upp i luften och vi har i sanningens namn ingen aning om hur livet kommer att te sig om bara några årtionden. Den konstruktiva strategi vi kan utveckla för att hantera dessa omständigheter är att lära oss att i likhet med våra förfäder, leva väl även då vi inte har eller kan ta kontroll över de yttre skeendena. Kanske kommer vi behöva lämna vårt hem eller vårt land p.g.a. naturkatastrofer, ekonomisk kollaps eller krig, kanske kommer det yrke vi älskar och som är nära knutet till vår identitet och bilden av vem vi är att försvinna imorgon och kanske kommer vår son eller dotter att välja att byta kön eller att leva på ett sätt och i konstellationer som vi saknar referensramar för.

Allt detta ska vi lära oss hantera samtidigt som det är ”business as usual” som gäller.

Kanske är det naturligt att vi mår dåligt och att stressen och oron löper amok eftersom vi inte finner någon tröst i en religion eller i någon annan övergripande struktur som är transcendental och som vi kan förankra oss i. Det är helt enkelt upp till oss själva eftersom vi gjort oss fria och därmed ansvariga att hantera livet på egen hand. Det betyder att vi behöver acceptera detta ansvar och börja ställa oss frågan vad vi kan göra och vad vi behöver för att orka med att leva väl och att bidra till en samhällsutveckling som känns sund och meningsbärande för kommande generationer så att våra barn och ungdomar får en känsla av hopp och framtidstro.

En grundläggande fråga handlar då om att sluta medikalisera, individualisera och passivisera människor som mår dåligt av dessa orsaker för att istället erbjuda stöd, ingjuta mod och inspirera och vägleda dem till att utveckla en högre grad av motståndskraft och resiliens som gör att stress kan stanna vid att vara en konstruktiv signal som hjälper oss att reagera och att agera, att oro blir en signal om att något är fel som behöver uppmärksammas och hanteras – men att vi inte blir utlämnade till att dessa naturliga signaler får löpa amok och övergå i långvariga och ibland kroniska tillstånd av utmattning, depressioner och livskriser!

0

ABLE goes to where the light is

The initiative of ABLE (Art of Beauty, Lifestyle & Energy) was born to contribute to the light in a challenging time. As opposed to burnout and lack of meaning we wanted to inspire and guide people towards wellbeing and enlightenment – empowering them to find a path to Sustainable Lifestyle for themselves and to co-create a sustainable Society for the future.

ABLE came to life as an answer to peoples deeper needs and hopes and could only grow and prosper from the light.The journey of ABLE has as a consequence never been planned or structured but has taken the turns and prospered by the way we have been received and by the energy that has surrounded us.

We were very happy to meet with Scandic Hotels and to get the confidence to launch the ABLE Concept at their Prime Hotel in Stockholm – Scandic Downtown Camper. It was an honor to be part of the opening of the Hotel on September 1st 2017 and that we were recognised by Forbes for having contributed to translating what luxury means to the contemporary traveller of 2018, i.e. togetherness – sustainability – wellness! During this year it has been wonderful to meet so many people from all over the world attending our daily events – sharing thoughts and ideas about what life is all about and what we can do to co-create a Sustainable Society and a better world. ABLE has been received by the people for whom it was brought to life and it has taken further steps into becoming the hub for Sustainable Life that is its purpose uniting professionals and people from all walks of life around a common goal to change the world for the better.

Everything in life has its time and its place and as we all know time is up if we wish to safe the planet. Therefore, after having concluded this first year at DownTown Camper, we have decided to leave this great hotel since the time has come for ABLE to embrace the world-perspective and to follow the light. ABLE needs to be free and to go to where the people want us to be and where we can make the biggest difference. For this next step of the ABLE Journey we have thus created The ABLE Foundation http://able.foundation where we aim to help Sweden to concretise and unite around the 17 Sustainability Goals formulated by the United Nations. We look forward to this next chapter in our journey and welcome to see you as well as newcomers to our future events in different locations in Sweden and abroad.

Today, on September 4th, we invite you to join us for our last event at DownTown Camper at 7pm (for more info see FB ABLE Lounge) where our wonderful team member Zebib Ghile will conclude our summer schedule by offering a workshop on the topic of authenticity bridging over to our next chapter where we will continue to grow with you and where the light takes us.

Thank you for a great year at DownTown Camper and hope to see you at the ABLE Loft on Wednesdays as well as in our future spaces!

The ABLE Team

0

Summerinspiration with ABLE 

För dig som är kvar i stan i sommar eller för dig som kommit tillbaka efter semestern vill jag påminna om ABLE´s sommarschema på Scandic DownTown Camper. Välkommen varje tisdag, torsdag och lördag fram till första veckan i september!

På tisdagar kl 19 är det Zebib Ghile som tar oss med på en resa i Mental & Emotional Wellbeing där vi rör oss från det individuella perspektivet till vad som händer med oss och hur vi påverkar och påverkas av att vara del av grupper och gemenskaper med andra. Kom och låt dig inspireras och möt andra som är intresserade av samma frågor med perspektiv från olika platser och delar av världen! Sprid gärna länken nedan vidare i dina nätverk för att bjuda in vänner och bekanta.

https://www.facebook.com/events/247874729346072/

Fortsatt trevlig sommar!

Fredrik

6

Om existentiell ångest

Ett av de kundföretag som jag arbetar med har på kort tid drabbats av att två unga, framgångsrika och lyckade medarbetare har begått självmord vilket naturligt har skapat en utbredd förtvivlan och kris bland kollegorna.

Hur kan det komma sig att man som frisk 28-åring med ett fast bra arbete i ett prestigefullt företag med en lovande framtid upplever livet som så hopplöst och meningslöst att man aktivt väljer att avsluta sitt liv? Det finns ingen historik av psykisk ohälsa, inga utmärkande familjeproblem eller trauman och inga egentliga svar. Bara frågor – och tomhet.

Jag ser tyvärr fler och fler liknande fall inom ramen för mitt arbete som psykolog och det är viktigt att förmedla att de bakomliggande orsakerna inte står att finna i individens hälsosituation eller i några egentliga problem i den omgivande strukturen. Man är till synes frisk, har en god ekonomi,, bra sociala förhållanden och en lovande framtid. Enligt den logik vi bär med oss om vad livet går ut på och vad som skapar lycka borde inte detta kunna inträffa. Vad är det som är fel!?

Om vi ska förstå hur dessa tragedier kan uppstå måste vi höja blicken och reflektera över vad den kultur vi skapat och som vi lämnar efter oss åt våra barn innebär utifrån ett existentiellt perspektiv. Känslan av mening är den bärande kraften i livet och utan den blir livet inte värt att leva oavsett de yttre omständigheterna. På den praktiska nivån handlar livet i det moderna samhället om en ständig strävan efter makt i ett universum som är tomt på mening efter det att vi frigjort oss från religionen och satt det egna livet i centrum för meningsskapandet. Den moderna kulturen är den mäktigaste i historien och forskning, uppfinningar och upptäckter leder oss ständigt framåt till nya höjder av frihet och möjligheter. Samtidigt plågas den mer av existentiell ångest än någon tidigare kultur.

Att Gud var källan till mening och auktoritet var inte bara en filosofisk teori. Det påverkade varenda aspekt av vardagslivet. Föreställningen om att det finns en högre makt och en grundläggande mening i tillvaron dämpar den existentiella ångesten och utgör ett skydd mot känslor av meningslöshet. I dagens samhälle där religionen ersatts av humanismen är det vi själva som är den yttersta källan till mening och vår fria vilja är den högsta auktoriteten av alla. Det är våra egna känslor och önskningar som står i centrum och som ska ge svar på vad som är meningsfullt.

Om våra förfäder hade vetat vilka verktyg och resurser vi har till förfogande, hade de trott att vi måste njuta av en himmelsk frid, befriade från alla sorger och bekymmer. Verkligheten ser helt annorlunda ut. Trots allt vi uppnått känner vi en ständig press att göra och producera ännu mer. Vi skyller på oss själva, på våra föräldrar, på chefen, regeringen eller politikerna. Vi glömmer att det i den moderna världen är vi själva som är ansvariga för alla dimensioner av vårt liv, vilket automatiskt gör att vi befinner oss under ständig press, dygnet runt. Du är din egen lyckas smed!

Det är i dessa omständigheter och frågor som många självmord bland dagens unga har sin grund. Svaren på vad som behöver göras för att komma tillrätta med detta finns inte hos någon enskild person, ej heller i det omgivande samhället.

Vägen framåt handlar om att vi nyktert betraktar saker och ting för vad de är och att vi inte projicerar samhälleliga problem på individen själv. De tragedier jag fått bevittna i mitt arbete handlar inte om att arbetsgivaren eller de närmaste kunnat göra så mycket för att förhindra katastrofen. Det grundläggande problemet är att människan inte bara är ansvarig för sin känsla av mening och lycka i livet, hon är också ensam och utlämnad till att finna sina svar i en värld där det saknas naturliga strukturer och mötesplatser för att gemensamt reflektera över dessa grundläggande frågor.

Det är där vi alla behöver stanna upp och fundera över vilket utrymme vi ger oss själva och bidrar med till andra för verkliga samtal och utbyte av tankar om livets existentiella frågor?

0

Vem ska betala för folkhälsan 2018?

I Sverige har vi sedan länge en skattefinansierad sjukvård som alla medborgare har tillgång till och samhället har under årtionden dessutom finansierat stora folkhälsosatsningar som omfattat den fysiska hälsan och tandvården.

Det är naturligt att denna samhälleliga omvårdnad gjort oss lite passiva då det gäller ansvaret för den egna hälsan då vi vant oss vid att staten eller samhället fixar det.

Parallellt har även arbetsgivarna skapat trygghetssystem för sina anställda som omfattat hälsovårdande insatser. Under 1900-talets sista decennier fick många anställda tillgång till fysiska hälsoundersökningar, möjlighet att delta i rökavvänjningsprogram och hjälp att sluta med alkohol i de fall man hamnat i missbruk. Notan för dessa insatser togs av arbetsgivarna som fått utbildning i att sjuka medarbetare kostar pengar för arbetsgivaren och att det lönar sig rent ekonomiskt att satsa på hälsovårdande och rehabiliterande insatser.

Dessa insikter spreds som en följd av att politikerna skaffade sig utbildning och kunskap i frågorna vilket ledde till en lagstiftning som tvingade arbetsgivarna att utbilda cheferna, att skaffa en Företagshälsovård och att bekosta rehabilitering och hälsoinsatser kring den fysiska hälsan.

Kring milleniumskiftet levde de flesta svenskar i trygg förvissning om att de skulle få hjälp av sjukvården om de blev sjuka och behövde vård och att de hade arbetsgivare som erbjöd en Företagshälsovård som de kunde vända sig till med allehanda problem utan kostnad. Under 1900-talets sista årtionden då köerna i vården började öka och företagshälsovårdens erbjudande inte räckte till, skapades dessutom en marknad för sjukförsäkringar som garanterade de försäkrade en snabb och effektiv vård förbi vårdköerna samt en ekonomisk kompensation i händelse av sjukskrivning. En enorm succé som i princip har ersatt Företagshälsovården och omsatt den i modern tappning.

Under några årtionden fungerade dessa modeller bra och var hållbara för samhället, för arbetsgivarna och för individen. I takt med samhällsutvecklingen där milleniumskiftet inledde en global förändring gällande attityd till liv och arbete som en naturlig följd av att det tidigare paradigmet som handlat om välstånd och trygghet var uppfyllt, fick vi plötsligt nya hälsoproblem som hade sin grund i vårt inre; i våra tankar, i våra känslor och i vår själ. På kort tid seglade den psykiska ohälsan upp till den vanligaste anledningen till sjukdom och sjukskrivning och idag har depression, ångest och utmattning blivit vår nya folksjukdom.

Samhällets och arbetslivets respons på detta var att försöka tvinga in människors lidande i redan existerande system. Som en följd av detta är såväl sjukvården, Företagshälsovården och Försäkringsbolagen konstant överbelastade med följden att de som är fysiskt sjuka eller som behöver hjälp av psykiatrin inte får den hjälp som de skulle behöva och ha rätt till och att de som plågas av psykiska besvär (ej psykiatriska diagnoser) som friska reaktioner på osunda livsvillkor kopplade till utvecklingen i det omgivande samhället och arbetslivet, medikaliseras och får diagnoser som legitimerar sjukfrånvaro för såväl barn som vuxna.

Samhället har satsat miljarder på skattefinansierade åtgärder för att komma till bukt med detta genanta problem i världens i övrigt, främsta framgångsland. De miljarder som satsats på KBT (Kognitiv beteendeterapi, på antidepressiv medicinering, ångestdämpande mediciner, sömntabletter och liknande har under två decennier inte gett den läkning då det gäller vår hälsa och vårt välmående som man hoppats på.

Det är först nu, efter tjugo års massiv censurering som forskningen börjar ifrågasätta om den psykiska ohälsan i Sverige och i Västvärlden verkligen är tecken på sjukdom som bör belasta sjukvården, eller om det istället handlar om friska reaktioner där människor behöver stöd och bemötande för sina upplevelser istället för att speglas i att de är sjuka och att de måste lägga locket på sina tankar och känslor.

Detta inger hopp om att vi står på tröskeln till ett paradigmskifte även gällande synen på hälsa där det psykiska lidandet är påtagligt och verkligt, men där orsakerna och vägen till förändring/förbättring är radikalt annorlunda. Faktum är att överbelastningen på sjukvården skulle minska omedelbart om alla de som mår dåligt men som inte är sjuka istället skulle finna stöttning och vägledning för sitt mående i det vanliga samhällets strukturer. Det finns ett skriande behov av Livskunskap och guidning i existentiella frågor där nutidsmänniskan står sig slätt eftersom religionen städats ut för någon generation sedan utan att ha ersatts av något annat meningsbärande paradigm som rymmer livets existentiella frågor. Det är i detta vakuum som mycket av de depressioner, ångest, sömnproblem och utmattningstillstånd har sin grund. I det rationella samhället betraktas dessa symtom som sjukdom trots att de tillhör människans naturliga och friska reaktioner på känslor av stress, otrygghet och meningslöshet.

Insikten om att vi är helt fel ute börjar som sagt göra sig gällande hos såväl samhället, som hos arbetsgivarna och inte minst hos individerna själva. Man inser att man måste normalisera de reaktioner människor har på naturliga livshändelser och att erbjuda stöd och vägledning så att vi bättre hanterar ansvaret för oss själva och vårt liv innebär ett paradigmskifte i sig självt. Det finns inga svenskar som längre minns hur det var att själv vara ansvarig för sitt liv och sin hälsa eftersom vi socialiserats in i en inte längre reell verklighet där vi kunde vila i tryggheten om att samhället och jobbet tog hand om detta men där det nu blivit upp till oss själva att lära oss att hantera den grundläggande dimensionen av vårt fysiska och psykiska välmående.

Förutom utmaningen i att få människor att inse och att acceptera detta personliga ansvar, har vi en utmaning i att hitta former i samhällets ordinära strukturer som ger inspiration och guidning för människor att hålla sig friska och må bra även i stunder då livet bjuder på utmaningar i olika former. Idag förlägger vi dessa mänskliga behov i vården eftersom det är där vi har en finansieringsform, vilket i sin tur skapar en överbelastning i vården och en medikalisering av lidande som tillhör det normala livets betingelser.

Lösningen finns naturligtvis utanför vården och hör inte hemma heller i Företagshälsovården. Möjligen kan man tänka sig att arbetsgivarna kan satsa på en tidsenlig och individanpassas friskvård istället för att betala rehabilitering och vård och att Försäkringsbolagen kan flytta fram sina positioner och stötta sina försäkrade proaktivt istället för reaktivt.

Men det räcker inte hela vägen. Det behövs också att lösningarna flyttas ut i det vanliga livets strukturer och normaliseras och integreras som ett led i människors vardag. Det skulle betyda att människor behöver avsätta tid för att hålla sig uppdaterade och för att få inspiration och guidning i att hålla sig friska, vilket både förutsätter ett ökat personligt ansvar för hälsa och välmående samt att det finns omgivande strukturer som tillhandahåller den kunskap och den vägledning som människor behöver för att leva ett balanserat och meningsfullt liv.

Vem ska betala för detta? Lyfter vi ut ansvaret från vården kan vi inte längre förlita oss på skattesystemet. Arbetsgivaren liksom Försäkringsbolaget är tänkbara stödstrukturer med ekonomiska krafter att erbjuda program och lösningar, men många människor kommer vända sig dit när symptomen redan uppenbarat sig.

Hur skulle det vara om vi hittade strukturer som kan stötta i hälsa och välmående i livets ordinära strukturer så att vi inte ens behövde uppleva symptom som fick oss att fundera över att söka professionell hjälp? Detta synsätt skulle få oss att närma oss de urgamla strukturer som alla samhällen i alla tider hållits samman av där socialiseringen in i livet och i hanteringen av livets utmaningar skötts av de äldre som varje dag satt på torget i byn tillgängliga för samtal och/eller blev uppsökta i hemmet av barn, barnbarn, grannar och andra som sökte vägledning och svar på olika livsfrågor. De existentiella frågorna lyftes med prästen, imanen, shamanen eller andra lärda personer som var invigda i människans predikament.

Samhället idag ser inte ut på det sättet och i Sverige och i Västvärlden har vi varken vördnaden för äldre eller familjestrukturen och sammanhållningen över generationerna kvar. Religionens kraft har urholkats och få tänker ens tanken att vända sig till prästen. Just därför behöver vi finna nya former som tillhandahåller samma nödvändiga kitt i tillvaron och för människor fast i nutida tappning och utifrån att det finns en strukturerad form av socialisering och närvaro som varken familj, skola, samhälle eller arbetsgivare förmår tillhandahålla fullt ut i det nutida samhället.

Det var just detta fönster som föranledde att vi startade ABLE för fem år sedan men önskan och ambitionen att erbjuda ett ständigt närvarande, enkelt och tillgängligt stöd för människor i västvärlden i deras vardag. Efter dessa år kan jag konstatera med tillfredsställelse i mitt hjärta att vi uppfattat människors behov och att vi lyckats tillhandahålla en plattform som gör att många människor upplever en skillnad i sitt mående i sitt dagliga liv. Det är fantastiskt!

Utmaningen är att hitta en affärsmodell för detta som gör att vi kan fortsätta lyckas erbjuda människor detta samtidigt som vi åtminstone kan betala våra fantastiska experter och personligheter som ger av sin tid och sin kunskap och erfarenhet gratis trots att de som alla andra har en hyra att betala och barn att försörja. Tills vidare får vi leva på den kraft som endast starka visioner och djupt engagemang för med sig men om du har några kloka idéer eller förslag så tveka inte att höra av dig!

1

Inside HiQ´s Cultural DNA

Företagskulturen har en stor påverkan på hur vi mår, hur vi har det och hur vi presterar på jobbet. Detta har HiQ förstått och satsat på att utveckla. En attraktiv företagskultur lockar till sig de bästa och får folk att stanna i en tid då det är konkurrens om arbetskraften och människor tar aktivt ställning för att jobbet ska vara en positiv och meningsbärande pelare i tillvaron.

Det är med glädje och ära som ABLE avrundar säsongens ABLE Talk på onsdag kväll med att HiQ berättar och delar med sig om sin syn på företagskultur och vilken roll värderingar har i den krassa affärskultur som kännetecknar deras arbetsfält. ABLE har själva mycket att tacka HiQ för genom det meningsfulla och professionella arbete vi gjorde tillsammans för att klargöra samarbetet mellan Scandic DownTown Camper och ABLE Lounge. Med deras internationella och mångkulturella företagskultur som kombinerar krass business med purpose fick vi den ovärderliga hjälp och stöd som vi behövde för att komma till den punkt där vi befinner oss idag.

Vi hoppas därför att ni tar er tid att komma på onsdag för att dela en inspirerande och meningsfull med oss på DownTown Camper. Se länken nedan för mer info och sprid gärna i era nätverk. Hoppas vi ses där!

https://www.facebook.com/events/184297505469312/

0

Framtidens Ledarskap

Det blir alltmer tydligt att strukturerna i vårt arbetsliv inte hänger med i den utveckling som sker i människors attityd och behov i relation till arbetet. Just därför är det viktigt att vi lyfter fram goda exempel på ledare som vågar gå i bräschen för en ny tid och ett nytt tankesätt och som bryter ny mark gällande nya former för arbete, karriär och organisation. Våra ABLE Talk´s handlar i vår om ledarskap- engagemang och innovation och vi är glada och stolta över att få så många fantastiska talare och personligheter att komma för att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. På onsdag kommer Erik Ringertz partner på Netlight och krönt ledare för sina innovativa tankar kring ledarskap. Han är också aktuell med boken ”Harder, Better, Faster, Stronger” som kommer ut i höst och som speglar tidsandan med ledarskapet i fokus. Mer information hittar du på länken nedan, varmt välkommen!

https://www.facebook.com/events/571359153245370/