0

Summerinspiration with ABLE 

För dig som är kvar i stan i sommar eller för dig som kommit tillbaka efter semestern vill jag påminna om ABLE´s sommarschema på Scandic DownTown Camper. Välkommen varje tisdag, torsdag och lördag fram till första veckan i september!

På tisdagar kl 19 är det Zebib Ghile som tar oss med på en resa i Mental & Emotional Wellbeing där vi rör oss från det individuella perspektivet till vad som händer med oss och hur vi påverkar och påverkas av att vara del av grupper och gemenskaper med andra. Kom och låt dig inspireras och möt andra som är intresserade av samma frågor med perspektiv från olika platser och delar av världen! Sprid gärna länken nedan vidare i dina nätverk för att bjuda in vänner och bekanta.

https://www.facebook.com/events/247874729346072/

Fortsatt trevlig sommar!

Fredrik

6

Om existentiell ångest

Ett av de kundföretag som jag arbetar med har på kort tid drabbats av att två unga, framgångsrika och lyckade medarbetare har begått självmord vilket naturligt har skapat en utbredd förtvivlan och kris bland kollegorna.

Hur kan det komma sig att man som frisk 28-åring med ett fast bra arbete i ett prestigefullt företag med en lovande framtid upplever livet som så hopplöst och meningslöst att man aktivt väljer att avsluta sitt liv? Det finns ingen historik av psykisk ohälsa, inga utmärkande familjeproblem eller trauman och inga egentliga svar. Bara frågor – och tomhet.

Jag ser tyvärr fler och fler liknande fall inom ramen för mitt arbete som psykolog och det är viktigt att förmedla att de bakomliggande orsakerna inte står att finna i individens hälsosituation eller i några egentliga problem i den omgivande strukturen. Man är till synes frisk, har en god ekonomi,, bra sociala förhållanden och en lovande framtid. Enligt den logik vi bär med oss om vad livet går ut på och vad som skapar lycka borde inte detta kunna inträffa. Vad är det som är fel!?

Om vi ska förstå hur dessa tragedier kan uppstå måste vi höja blicken och reflektera över vad den kultur vi skapat och som vi lämnar efter oss åt våra barn innebär utifrån ett existentiellt perspektiv. Känslan av mening är den bärande kraften i livet och utan den blir livet inte värt att leva oavsett de yttre omständigheterna. På den praktiska nivån handlar livet i det moderna samhället om en ständig strävan efter makt i ett universum som är tomt på mening efter det att vi frigjort oss från religionen och satt det egna livet i centrum för meningsskapandet. Den moderna kulturen är den mäktigaste i historien och forskning, uppfinningar och upptäckter leder oss ständigt framåt till nya höjder av frihet och möjligheter. Samtidigt plågas den mer av existentiell ångest än någon tidigare kultur.

Att Gud var källan till mening och auktoritet var inte bara en filosofisk teori. Det påverkade varenda aspekt av vardagslivet. Föreställningen om att det finns en högre makt och en grundläggande mening i tillvaron dämpar den existentiella ångesten och utgör ett skydd mot känslor av meningslöshet. I dagens samhälle där religionen ersatts av humanismen är det vi själva som är den yttersta källan till mening och vår fria vilja är den högsta auktoriteten av alla. Det är våra egna känslor och önskningar som står i centrum och som ska ge svar på vad som är meningsfullt.

Om våra förfäder hade vetat vilka verktyg och resurser vi har till förfogande, hade de trott att vi måste njuta av en himmelsk frid, befriade från alla sorger och bekymmer. Verkligheten ser helt annorlunda ut. Trots allt vi uppnått känner vi en ständig press att göra och producera ännu mer. Vi skyller på oss själva, på våra föräldrar, på chefen, regeringen eller politikerna. Vi glömmer att det i den moderna världen är vi själva som är ansvariga för alla dimensioner av vårt liv, vilket automatiskt gör att vi befinner oss under ständig press, dygnet runt. Du är din egen lyckas smed!

Det är i dessa omständigheter och frågor som många självmord bland dagens unga har sin grund. Svaren på vad som behöver göras för att komma tillrätta med detta finns inte hos någon enskild person, ej heller i det omgivande samhället.

Vägen framåt handlar om att vi nyktert betraktar saker och ting för vad de är och att vi inte projicerar samhälleliga problem på individen själv. De tragedier jag fått bevittna i mitt arbete handlar inte om att arbetsgivaren eller de närmaste kunnat göra så mycket för att förhindra katastrofen. Det grundläggande problemet är att människan inte bara är ansvarig för sin känsla av mening och lycka i livet, hon är också ensam och utlämnad till att finna sina svar i en värld där det saknas naturliga strukturer och mötesplatser för att gemensamt reflektera över dessa grundläggande frågor.

Det är där vi alla behöver stanna upp och fundera över vilket utrymme vi ger oss själva och bidrar med till andra för verkliga samtal och utbyte av tankar om livets existentiella frågor?

0

Vem ska betala för folkhälsan 2018?

I Sverige har vi sedan länge en skattefinansierad sjukvård som alla medborgare har tillgång till och samhället har under årtionden dessutom finansierat stora folkhälsosatsningar som omfattat den fysiska hälsan och tandvården.

Det är naturligt att denna samhälleliga omvårdnad gjort oss lite passiva då det gäller ansvaret för den egna hälsan då vi vant oss vid att staten eller samhället fixar det.

Parallellt har även arbetsgivarna skapat trygghetssystem för sina anställda som omfattat hälsovårdande insatser. Under 1900-talets sista decennier fick många anställda tillgång till fysiska hälsoundersökningar, möjlighet att delta i rökavvänjningsprogram och hjälp att sluta med alkohol i de fall man hamnat i missbruk. Notan för dessa insatser togs av arbetsgivarna som fått utbildning i att sjuka medarbetare kostar pengar för arbetsgivaren och att det lönar sig rent ekonomiskt att satsa på hälsovårdande och rehabiliterande insatser.

Dessa insikter spreds som en följd av att politikerna skaffade sig utbildning och kunskap i frågorna vilket ledde till en lagstiftning som tvingade arbetsgivarna att utbilda cheferna, att skaffa en Företagshälsovård och att bekosta rehabilitering och hälsoinsatser kring den fysiska hälsan.

Kring milleniumskiftet levde de flesta svenskar i trygg förvissning om att de skulle få hjälp av sjukvården om de blev sjuka och behövde vård och att de hade arbetsgivare som erbjöd en Företagshälsovård som de kunde vända sig till med allehanda problem utan kostnad. Under 1900-talets sista årtionden då köerna i vården började öka och företagshälsovårdens erbjudande inte räckte till, skapades dessutom en marknad för sjukförsäkringar som garanterade de försäkrade en snabb och effektiv vård förbi vårdköerna samt en ekonomisk kompensation i händelse av sjukskrivning. En enorm succé som i princip har ersatt Företagshälsovården och omsatt den i modern tappning.

Under några årtionden fungerade dessa modeller bra och var hållbara för samhället, för arbetsgivarna och för individen. I takt med samhällsutvecklingen där milleniumskiftet inledde en global förändring gällande attityd till liv och arbete som en naturlig följd av att det tidigare paradigmet som handlat om välstånd och trygghet var uppfyllt, fick vi plötsligt nya hälsoproblem som hade sin grund i vårt inre; i våra tankar, i våra känslor och i vår själ. På kort tid seglade den psykiska ohälsan upp till den vanligaste anledningen till sjukdom och sjukskrivning och idag har depression, ångest och utmattning blivit vår nya folksjukdom.

Samhällets och arbetslivets respons på detta var att försöka tvinga in människors lidande i redan existerande system. Som en följd av detta är såväl sjukvården, Företagshälsovården och Försäkringsbolagen konstant överbelastade med följden att de som är fysiskt sjuka eller som behöver hjälp av psykiatrin inte får den hjälp som de skulle behöva och ha rätt till och att de som plågas av psykiska besvär (ej psykiatriska diagnoser) som friska reaktioner på osunda livsvillkor kopplade till utvecklingen i det omgivande samhället och arbetslivet, medikaliseras och får diagnoser som legitimerar sjukfrånvaro för såväl barn som vuxna.

Samhället har satsat miljarder på skattefinansierade åtgärder för att komma till bukt med detta genanta problem i världens i övrigt, främsta framgångsland. De miljarder som satsats på KBT (Kognitiv beteendeterapi, på antidepressiv medicinering, ångestdämpande mediciner, sömntabletter och liknande har under två decennier inte gett den läkning då det gäller vår hälsa och vårt välmående som man hoppats på.

Det är först nu, efter tjugo års massiv censurering som forskningen börjar ifrågasätta om den psykiska ohälsan i Sverige och i Västvärlden verkligen är tecken på sjukdom som bör belasta sjukvården, eller om det istället handlar om friska reaktioner där människor behöver stöd och bemötande för sina upplevelser istället för att speglas i att de är sjuka och att de måste lägga locket på sina tankar och känslor.

Detta inger hopp om att vi står på tröskeln till ett paradigmskifte även gällande synen på hälsa där det psykiska lidandet är påtagligt och verkligt, men där orsakerna och vägen till förändring/förbättring är radikalt annorlunda. Faktum är att överbelastningen på sjukvården skulle minska omedelbart om alla de som mår dåligt men som inte är sjuka istället skulle finna stöttning och vägledning för sitt mående i det vanliga samhällets strukturer. Det finns ett skriande behov av Livskunskap och guidning i existentiella frågor där nutidsmänniskan står sig slätt eftersom religionen städats ut för någon generation sedan utan att ha ersatts av något annat meningsbärande paradigm som rymmer livets existentiella frågor. Det är i detta vakuum som mycket av de depressioner, ångest, sömnproblem och utmattningstillstånd har sin grund. I det rationella samhället betraktas dessa symtom som sjukdom trots att de tillhör människans naturliga och friska reaktioner på känslor av stress, otrygghet och meningslöshet.

Insikten om att vi är helt fel ute börjar som sagt göra sig gällande hos såväl samhället, som hos arbetsgivarna och inte minst hos individerna själva. Man inser att man måste normalisera de reaktioner människor har på naturliga livshändelser och att erbjuda stöd och vägledning så att vi bättre hanterar ansvaret för oss själva och vårt liv innebär ett paradigmskifte i sig självt. Det finns inga svenskar som längre minns hur det var att själv vara ansvarig för sitt liv och sin hälsa eftersom vi socialiserats in i en inte längre reell verklighet där vi kunde vila i tryggheten om att samhället och jobbet tog hand om detta men där det nu blivit upp till oss själva att lära oss att hantera den grundläggande dimensionen av vårt fysiska och psykiska välmående.

Förutom utmaningen i att få människor att inse och att acceptera detta personliga ansvar, har vi en utmaning i att hitta former i samhällets ordinära strukturer som ger inspiration och guidning för människor att hålla sig friska och må bra även i stunder då livet bjuder på utmaningar i olika former. Idag förlägger vi dessa mänskliga behov i vården eftersom det är där vi har en finansieringsform, vilket i sin tur skapar en överbelastning i vården och en medikalisering av lidande som tillhör det normala livets betingelser.

Lösningen finns naturligtvis utanför vården och hör inte hemma heller i Företagshälsovården. Möjligen kan man tänka sig att arbetsgivarna kan satsa på en tidsenlig och individanpassas friskvård istället för att betala rehabilitering och vård och att Försäkringsbolagen kan flytta fram sina positioner och stötta sina försäkrade proaktivt istället för reaktivt.

Men det räcker inte hela vägen. Det behövs också att lösningarna flyttas ut i det vanliga livets strukturer och normaliseras och integreras som ett led i människors vardag. Det skulle betyda att människor behöver avsätta tid för att hålla sig uppdaterade och för att få inspiration och guidning i att hålla sig friska, vilket både förutsätter ett ökat personligt ansvar för hälsa och välmående samt att det finns omgivande strukturer som tillhandahåller den kunskap och den vägledning som människor behöver för att leva ett balanserat och meningsfullt liv.

Vem ska betala för detta? Lyfter vi ut ansvaret från vården kan vi inte längre förlita oss på skattesystemet. Arbetsgivaren liksom Försäkringsbolaget är tänkbara stödstrukturer med ekonomiska krafter att erbjuda program och lösningar, men många människor kommer vända sig dit när symptomen redan uppenbarat sig.

Hur skulle det vara om vi hittade strukturer som kan stötta i hälsa och välmående i livets ordinära strukturer så att vi inte ens behövde uppleva symptom som fick oss att fundera över att söka professionell hjälp? Detta synsätt skulle få oss att närma oss de urgamla strukturer som alla samhällen i alla tider hållits samman av där socialiseringen in i livet och i hanteringen av livets utmaningar skötts av de äldre som varje dag satt på torget i byn tillgängliga för samtal och/eller blev uppsökta i hemmet av barn, barnbarn, grannar och andra som sökte vägledning och svar på olika livsfrågor. De existentiella frågorna lyftes med prästen, imanen, shamanen eller andra lärda personer som var invigda i människans predikament.

Samhället idag ser inte ut på det sättet och i Sverige och i Västvärlden har vi varken vördnaden för äldre eller familjestrukturen och sammanhållningen över generationerna kvar. Religionens kraft har urholkats och få tänker ens tanken att vända sig till prästen. Just därför behöver vi finna nya former som tillhandahåller samma nödvändiga kitt i tillvaron och för människor fast i nutida tappning och utifrån att det finns en strukturerad form av socialisering och närvaro som varken familj, skola, samhälle eller arbetsgivare förmår tillhandahålla fullt ut i det nutida samhället.

Det var just detta fönster som föranledde att vi startade ABLE för fem år sedan men önskan och ambitionen att erbjuda ett ständigt närvarande, enkelt och tillgängligt stöd för människor i västvärlden i deras vardag. Efter dessa år kan jag konstatera med tillfredsställelse i mitt hjärta att vi uppfattat människors behov och att vi lyckats tillhandahålla en plattform som gör att många människor upplever en skillnad i sitt mående i sitt dagliga liv. Det är fantastiskt!

Utmaningen är att hitta en affärsmodell för detta som gör att vi kan fortsätta lyckas erbjuda människor detta samtidigt som vi åtminstone kan betala våra fantastiska experter och personligheter som ger av sin tid och sin kunskap och erfarenhet gratis trots att de som alla andra har en hyra att betala och barn att försörja. Tills vidare får vi leva på den kraft som endast starka visioner och djupt engagemang för med sig men om du har några kloka idéer eller förslag så tveka inte att höra av dig!

1

Inside HiQ´s Cultural DNA

Företagskulturen har en stor påverkan på hur vi mår, hur vi har det och hur vi presterar på jobbet. Detta har HiQ förstått och satsat på att utveckla. En attraktiv företagskultur lockar till sig de bästa och får folk att stanna i en tid då det är konkurrens om arbetskraften och människor tar aktivt ställning för att jobbet ska vara en positiv och meningsbärande pelare i tillvaron.

Det är med glädje och ära som ABLE avrundar säsongens ABLE Talk på onsdag kväll med att HiQ berättar och delar med sig om sin syn på företagskultur och vilken roll värderingar har i den krassa affärskultur som kännetecknar deras arbetsfält. ABLE har själva mycket att tacka HiQ för genom det meningsfulla och professionella arbete vi gjorde tillsammans för att klargöra samarbetet mellan Scandic DownTown Camper och ABLE Lounge. Med deras internationella och mångkulturella företagskultur som kombinerar krass business med purpose fick vi den ovärderliga hjälp och stöd som vi behövde för att komma till den punkt där vi befinner oss idag.

Vi hoppas därför att ni tar er tid att komma på onsdag för att dela en inspirerande och meningsfull med oss på DownTown Camper. Se länken nedan för mer info och sprid gärna i era nätverk. Hoppas vi ses där!

https://www.facebook.com/events/184297505469312/

0

Framtidens Ledarskap

Det blir alltmer tydligt att strukturerna i vårt arbetsliv inte hänger med i den utveckling som sker i människors attityd och behov i relation till arbetet. Just därför är det viktigt att vi lyfter fram goda exempel på ledare som vågar gå i bräschen för en ny tid och ett nytt tankesätt och som bryter ny mark gällande nya former för arbete, karriär och organisation. Våra ABLE Talk´s handlar i vår om ledarskap- engagemang och innovation och vi är glada och stolta över att få så många fantastiska talare och personligheter att komma för att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. På onsdag kommer Erik Ringertz partner på Netlight och krönt ledare för sina innovativa tankar kring ledarskap. Han är också aktuell med boken ”Harder, Better, Faster, Stronger” som kommer ut i höst och som speglar tidsandan med ledarskapet i fokus. Mer information hittar du på länken nedan, varmt välkommen!

https://www.facebook.com/events/571359153245370/

0

Ett samhälle för alla

Ett inkluderande samhälle där alla får plats och där vi drar nytta av mångfald och olika kompetenser och erfarenheter är en av nycklarna för ett hållbart samhälle. Social hållbarhet där vi hjälps åt att värna om det öppna, demokratiska samhället och där vi gör val som innebär bryggor mellan människor är en motvikt till den splittring och de orättvisor som präglar många samhällen idag. ”En stad för alla” är Stockholms Stad vision för 2040 och detta är något som vi inom ABLE vill främja och hjälpa till att förverkliga på olika sätt. Ett led i detta är våra ABLE Talks där vi varje onsdag har spännande teman och talare kring ledarskap, engagemang och innovation som inspirerar och hjälper oss att fundera på hur och vad vi kan göra för att bidra till en hållbar värld. På onsdag 9/5 kommer Carina Myrvang som fick årets pris som vår mest innovativa chef. Kom och lyssna på henne och låt dig inspireras till tankar om det inkluderande arbetslivet och samhället där allt är möjligt!

https://www.facebook.com/events/142993163220545/

Tack för att du vill hjälpa till att sprida detta i dina nätverk och varmt välkommen på onsdag!

0

Under decennier har arbetslivet fostrat oss i att det är siffrorna och resultatet som vi ska fokusera på för att leverera och bli framgångsrika på jobbet. Hur vi mår eller har det tillsammans i teamet eller i relation till chefen har varit irrelevant. Människan har reducerats till någon som är utbytbar från en dag till en annan och i vissa branscher benämnts som ”pinnar”. I den nya tiden då allt som går att maximera redan är maximerat och där världen förändras och inga gamla sanningar längre gäller, behöver vi helt vända på steken och sätta människan i centrum. Vi behöver nya, kreativa sätt att lösa saker på och innovation är ledordet för att få vilken verksamhet som helst att blomstra i en värld där allt redan är gjort. Förutsättningarna för att ett företag ska bli framgångsrikt handlar därför om att ge förutsättningar till människan att kunna vara i balans och känna sig engagerad och inspirerad. Detta händer om människor känner sig sedda, uppskattade, har en god relation till sin chef, känner samhörighet med sitt team och upplever den omgivande företagskulturen som stödjande och uppmuntrande. På onsdag bjuder vi in till ett ABLE Talks med Jesper Ek som inbjuden gäst som handlar om just dessa frågor. Varmt välkommen då till PwC som valt att stå värd för eventet denna vecka.

https://www.facebook.com/events/1924242344572968

0

ABLE Talks – En Community för Ledare

I onsdags lanserade vi vårt första ABLE Talks at DownTown Camper och lyssnade till Torbjörn Ericsson som inspirerade oss att tänka på självstyrande team och organisationer utan chefer. Nästa tillfälle, onsdagen den 18e april samlas vi på nytt för att inspireras av nya tankar kring morgondagens arbetsliv och ledarskap. För mer information, se länken nedan:

https://www.facebook.com/events/164862110879953/

Vårt syfte är att skapa en härlig sammanslutning av ledare och chefer i en community som tillsammans samskapar och utbyter erfarenheter för att skapa ett hållbart arbetsliv. Varmt välkommen, ta gärna med en vän eller kollega och tack för att du sprider detta i dina nätverk!

Fredrik & The ABLE Team

0

Vi lever i en tid då vi behöver smarta, visa och effektiva ledare för att möjliggöra ett paradigmskifte i vårt arbetsliv och i vårt samhälle. Världen, samhället och arbetslivet förändras i en takt som gör det svårt att hänga med. I takt med att upptrampade vägar och metoder blir förlegade och irrelevanta till förmån för kreativa, innovativa och modiga idéer och tillvägagångssätt, ändras behovet av chefer som kontrollerar sina medarbetare till ledare med spetskompetens i självkännedom, mognad, integritet och mod. Det blir viktigt att vara en förebild i att leda och verka i en tid av osäkerhet och ständig förändring där vi tillsammans hittar eller skapar svar och vägar som inte finns.

Vi tycker att denna utveckling är spännande och öppnar upp för nya möjligheter där ledarrollen kan bli fantastiskt utvecklande och meningsfull på många plan. För att lyckas med detta tror vi att chefer behöver få träffa andra chefer för att diskutera angelägna frågor, få input och perspektiv som de kan ta med sig hem till det egna företaget samt inte minst få uppleva känslan av stöd i att tillhöra en community där vi ger och hämtar kraft tillsammans för att genomföra paradigskiftet i svenskt arbetsliv och leda oss in i framtiden.

Varje onsdag kommer ALBE Lounge därför att bjuda in till ett ledarskapsevent som vi kallar ABLE Talks at DownTown Camper. Temat för våren är Ledarskap, Engagemang och Innovation – där vi varje vecka har en ny, spännande talare på plats som delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Eventet bygger på interaktion, samtal och gemensamt reflekterande kring ämnen som angår oss alla. Som inramning träffas vi på DownTown Camper´s fantastiska Lounge på plan 9 med vidunderlig utsikt över Stockholm. Nära himlen inspireras vi till att tänka stora tankar – en inramning som vi tycker passar vår tid och våra behov. På länken nedan kan du läsa mer, skynda dig sedan att anmäla dig på Trippus så får du också något lättare att äta och dricka.

https://www.facebook.com/events/153836348646609/

ABLE är ett initiativ som bygger på gemenskap och samverkan. Vi hoppas därför att du också vill bidra till vårt syfte att bli en stödjande pelare i samhället för det rådande paradigmskiftet genom att hjälpa oss att sprida information om våra events i dina nätverk. Varmt tack och varmt välkommen!

Fredrik & The ABLE Team

0

How to become more compassionate towards myself

A common challenge for many people today is to feel compassion towards themselves and accept their mistakes, their issues and in general that they are not perfect at all times. This lack of self-compassion is a driving force behind burnout and anxiety and one of the main reasons behind sleeping problems of our society today. How to relax when I get stuck in feelings of insufficiency and when my focus is centered around what I could or should have done more or better? Compassion is also what creates peace and harmony among people at any society and at any time. Compassion is what makes us feel less lonely when life´s challenges come our way. In short, compassion is at the center of what it means to be human and to feel that life is worth living.

On Tuesday March 20th at 8am, we will thus present a workshop on the theme of Self-Compassion at DownTown Camper. The psychologists Fredrik Gunnarsson and Ylva Kurtén ar specialized in this topic and have lots of wisdom and tools to improve your self-commpassion. Please click at the link below for more information.

https://www.facebook.com/events/2102573719976594

Welcome!

Fredrik & The Able Team