1

Lagen om dharma, eller livets syfte

Den sjunde och sista livsprincipen handlar om att alla har ett syfte i livet, en unik gåva eller speciell talang att dela med sig av till andra. När vi kombinerar denna unika talang med att ge till andra uppstår en känsla av mening inom oss som är det slutliga målet av alla mål. Dharma är ett ord på sanskrit som betyder ”syfte i livet” och begreppet omfattar tre komponenter. Den första komponenten lär oss att var och en av oss är här för att upptäcka vårt sanna själv som är andligt. Efter att ha mött och arbetat med människor från jordens alla hörn som sökt mening och lycka i livet kan jag konstatera att vi alla, djupt i vårt inre, har svaret på vem vi egentligen är, bortom den yttre påverkan som format vårt liv. Jag anser att hela västvärlden just nu står inför denna avgörande fråga som är den första etappen som mänskligheten måste ta sig igenom för att kunna kliva in i den nya, andliga tidsålder som vi står på tröskeln till idag. Depressioner, ångest och utbrändhet är alla symptom på att vi har tappat bort vem vi är, att livet vi lever är torftigt och saknar mening i andlig bemärkelse. Sökandet efter svar som blivit en kollektiv rörelse är själva livskraften inom oss som söker lösningar och helande.

Den andra komponenten i lagen om dharma handlar om att uttrycka våra unika talanger. När du utför just den unika saken förlorar du begrepp om tiden. När du ger uttryck för den unika talang du har kommer det att leda dig till ett tidlöst medvetande. Det är ingen slump att många av de människor som jag har arbetat med under åren, som sökt och funnit sig själva och blivit klarare över vem de är, har brutit upp från sina yrken och sökt nya vägar i livet som byggt på att få ägna sig åt sina talanger. I detta spelar status och karriär i yttre bemärkelse ingen roll. Drivkraften är förankrad i en djupare dimension som bygger på känslan av mening. Alla känner vi igen människor som ägnar sig åt sin unika talang när vi möter dem, i taxichauffören som genom sitt bemötande får en grå dag att te sig ljusare, i läraren som förmår inspirera sina elever till att törsta efter mer kunskap och sitta trollbundna under lektionerna, eller i chefen som får sina medarbetare att blomma och att uträtta storverk även i svåra tider.

Den tredje komponenten är att tjäna mänskligheten, att tjäna dina medmänniskor och ställa dig själv frågan; hur kan jag hjälpa till? När du kombinerar förmågan att uttrycka din unika talang med att tjäna mänskligheten då drar du full nytta av lagen om dharma och kommer att få uppleva lycka och överflöd i ditt liv. Detta förhållningssätt skiljer sig markant från frågan ”Vad kan jag tjäna på det?” som dominerar de flesta människors medvetande idag på jakten efter lycka och drömmars uppfyllelse. Denna tredje dimension av lagen om dharma är den som ställer oss inför det svåraste provet av alla; att överge vårt ego till förmån för att ödmjukt se oss själva som tjänare för livet självt under vår tid på jorden. Det kapitalistiska samhället lär oss att agera för att tjäna så mycket som möjligt och saknar förankring i den andliga dimensionen av frågan om hur vi kan nyttja vår kunskap, vår talang och vår person för livet och för andra människor. Alla stora personligheter genom världshistorien har varit förankrade i lagen om dharma och det är därför de blivit framgångsrika under sin livstid och legender även århundraden efter sin död. Deras ekonomiska framgång har varit en konsekvens av deras agerande och handlade och inte ett mål i sig självt. Ändå har vi så svårt att våga lita på att livet kommer att sörja för oss på detta sätt om vi överger vårt ego. Oavsett vad du gör kan du välja detta förhållningssätt och se vad som händer om du möter dina kunder utifrån den ödmjuka frågan om vad du kan göra för dem eller om du är upptagen av tanken på hur du bör agera för att tjäna så mycket som möjligt på dem. Såväl din egen som kundernas känsla när ni skiljs åt kommer vara väsensskild.

2

Lagen om oberoende

Livets sjätte andliga lag handlar om att vara oberoende.

För att uppnå någonting i den fysiska världen måste du släppa ditt beroendeförhållande till det. Det betyder inte att du ska ge upp din avsikt att skaffa det du önskar. Du ger inte upp avsikten och du slutar inte önska. Du släpper däremot ditt beroende av resultatet. Beroende grundar sig på rädsla och osäkerhet och behovet av säkerhet kommer av att man inte känner sig själv på djupet och har tillit till sig själv. Källan till välstånd, överflöd eller annan form av framgång är Självet, den andliga dimensionen av människans väsen. Allting annat är symboler; bilar, hus, kläder, båtar e.t.c. Symboler är förgängliga, de kommer och går. Vi kommer till den här världen utan någonting och vi kommer en dag att lämna den utan att kunna ta någonting med oss. Oberoende av symboler i form av ägodelar är därför en gemensam angelägenhet för alla människor. Vanligt är dock att vi istället låter livets mening handla om en jakt på symboler och rikedom i tron att ju mer vi äger och har desto mer lycka och tillfredsställelse kommer vi att uppnå. En del av de människor som har mest pengar i världen känner sig samtidigt mest otrygga. Det är en illusion att söka efter trygghet i det yttre livet eftersom sann känsla av trygghet endast kan finnas inom dig själv. Beroende kommer dock från ett slags fattigdomsmedvetande som styrs av rädsla för att förlora det vi har och som därmed begränsar vårt liv, medan oberoende är synonymt med välståndsmetvetande och ger skaparfrihet. När vi släpper trygghetssökandet och öppnar oss för det okända får vi uppleva livets mysterium, spänning och att med jämna mellanrum bli överraskade.

Har du däremot en fastlagd plan över hur ditt liv ska se ut, så som vi i västvärlden har skapat ”Ekorrhjulet” och blir bunden till den, utestänger du en rad möjligheter och förlorar flödet, kreativiteten och spontaniteten i livet. Många människor som har uppnått trygghet och sina materiella behov känner sig fångade i en sådan förutsägbar livsstil och längtar efter något annat, osäkert vad. En del klarar inte av tristessen de upplever utan bryter upp från framgångsrika karriärer, familjer och strukturer för att med huvudet före kasta sig ut i det okända. Andra nöjer sig med att då och då, under helgerna eller på semestern, få pröva att leva mer utifrån livets egen rytm än efter en uppstyrd plan. Lagen om oberoende hindrar inte lagen om avsikt och önskan d.v.s. att sätta upp mål och att ha ambitionen att förverkliga dem. Du har fortfarande avsikten att komma i en viss riktning men mellan punkt A och punkt B finns en rad olika möjligheter och scenarios. Du kan låta vägen visa dig vägen framåt och vara beredd att ändra riktning ibland ifall du upptäcker något som verkar bättre och mer spännande än vad du sett från början.  När du tillägnar dig ett sådant synsätt på livet får du möjlighet att se på dina problem som frön till utveckling som kan leda till något bättre. Att leva i ovisshet och att lära sig navigera i en tillvaro som är öppen och odefinierad är en stor utmaning för de flesta av oss eftersom vi har lärt oss att knyta vår identitet till vad vi gör och vilken status vi har snarare än en förankring i den vi är oavsett de yttre omständigheterna. Den nya tiden som jag ofta återkommer till här på bloggen handlar om att vi måste komma tillrätta med miljöproblemen och hotet mot folkhälsan som uttrycks i depressioner, ångest och utbrändhet världen över. Båda dessa problem angår oss alla och kan endast lösas genom att vi frigör oss från bindningar till den fysiska världen, till det materiella för att lyfta oss till en annan mer andlig nivå där vi kan hantera livets stora existentiella frågor. Att öppna oss för något nytt och ovisst kräver mod och i en värld som handlar om att skaffa sig så mycket trygghet som det bara går blir människor väldigt rädda och oförmögna att handskas med livets realitet som ibland är brutal. Jag ser att vi alla därför har en stor och viktig utmaning i att våga möta och lära oss hantera det okända – att byta förutsägbarhet mot spänning och äventyr!

0

Lagen om avsikt och önskan

Inbyggd i varje avsikt och önskan ligger mekanismen för att den ska uppfyllas. Den femte livsprincipen baseras på att energi och information finns överallt i naturen. Uppmärksamhet ger energi och avsikt förändrar. Vad du än riktar din uppmärksamhet mot så kommer det att växa sig starkare i ditt liv. Vad du än tar bort din uppmärksamhet ifrån, så kommer det att tyna bort, upplösas och försvinna. Detta gäller oavsett om det handlar om en relation till en partner, en vän eller dina barn, men även ditt hem, ditt arbete eller din trädgård. Många människor har en önskan om en stark och levande kärleksrelation till sin partner men blir distraherade av andra, yttre faktorer som splittrar uppmärksamheten och tar bort fokus på det som är viktigt. Konsekvensen blir att din partner börjar söka sig bort från relationen på ett eller annat sätt eftersom den saknar din närvaro och din uppmärksamhet.
Avsikt däremot sätter igång en transformation av energi och information. Avsikt har förmågan att organisera sin egen fullkomning. Kraften i avsikten på föremålet för uppmärksamhet sätter igång en oändlig mängd händelser i tid och rum för att åstadkomma det resultat som avsetts, under förutsättning att man följer livets andra andliga lagar. Avsikten är den verkliga kraften bakom önskan och medan din avsikt gäller ett mål eller en önskad utkomst i framtiden är din uppmärksamhet här och nu. Så länge din uppmärksamhet är i nuet kommer din avsikt för framtiden att manifesteras eftersom framtiden skapas i nuet. Din uppmärksamhet på din partner och er kärleksrelation sker i mötet mellan er här och nu och lägger grunden för en fungerande relation i framtiden. Din uppmärksamhet och ditt fokus ger relationen den energi som den behöver för att ni ska kunna vara lyckliga tillsammans även om fem eller tio år.

Många människor lever dock inte i nuet utan i bilden av en önskad framtid och är inte medvetna om att det önskade nuet inte kommer kunna gå i uppfyllelse om du tappar förankringen i här och nu. Genom att vara uppmärksam på här och nu och att använda den energi du får av att vara närvarande till att sätta mål och att agera för en önskad framtid där dina önskningar blir uppfyllda är receptet som får dig att gå i mål och att bädda för lycka och mening i livet. I vår kultur handlar obalansen om att vi överfokuserar på att sätta mål och att projicera oss in i framtiden på bekostnad av närvaron i nuet. Därför är vi olyckliga och lider av stress och depressioner eftersom vi anstränger oss så hårt och så mycket och ändå blir vi inte lyckliga. I andra kulturer handlar obalansen om det motsatta, en uppmärksamhet och en närvaro i nuet men avsaknad av avsikt och mål för framtiden som gör att energin inte kanaliseras i mål och strävan efter utveckling, vilket leder till stagnation. Att tillämpa lagen om uppmärksamhet och avsikt i relation till att få dina önskningar och drömmar att gå i uppfyllelse handlar om att medvetandegöra dina önskningar och att ägna tid åt att meditera över dem och ge dem din uppmärksamhet. Nästa utmaning är att släppa ”listan över dina önskningar” fri och lita på att när saker inte tycks gå min väg trots ansträngning och uppmärksamhet, finns det en anledning och att den kosmiska planen har avsikter för mig som är större eller annorlunda än vad jag kunnat tänka mig.

5

Vill du uppnå en känsla av flow i ditt liv?

Den fjärde livsprincipen för att uppnå lycka och få sina önskningar uppfyllda handlar om lagen om minsta ansträngning. Naturens intelligens fungerar med ansträngningslös lätthet, bekymmersfritt, harmoniskt och kärleksfullt. I dagligt tal sammanfattar vi det med att vi har flow – en känsla av att saker och ting flyter på och att det vi gör känns enkelt och självklart på ett sätt som vi inte riktigt kan förklara. Lagen om minsta ansträngning handlar inte om att vi ska bli lata och göra så lite som möjligt. Det betyder att lära sig att leva livet på ett sätt som är i samklang med ens personliga förutsättningar, styrkor och begränsningar och att lära sig att nyttja de redskap som den samlade livsvisdomen har gett oss som nycklar till ett liv präglat av flow och enkelhet.Det finns tre komponenter i lagen om minsta ansträngning:

Den första handlar om att acceptera. Det betyder att du bestämmer dig själv för att du ska lära dig att acceptera människor, situationer, omständigheter och händelser som de dyker upp och att du är fri att välja vilken energi du vill ge till det som frustrerar dig. Att acceptera saker som de är utan att värdera är en av de viktigaste – och samtidigt svåraste utmaningarna för var och en av oss. Det kräver ett liv av träning och vi blir aldrig klara med denna pågående strävan. Hemligheten handlar om att acceptera saker som de är just nu och inte som du tycker att de skulle vara. Du kan fortfarande önska och sträva efter att saker och ting ska se annorlunda ut i framtiden, men i det här ögonblicket måste du acceptera dem som de är.

Den andra komponenten i lagen om minsta ansträngning handlar om ansvar. Att ta ansvar betyder att inte skylla på någon eller någonting för din situation, vilket inkluderar dig själv. När du har accepterat omständigheten, händelsen eller problemsituationen som den är just nu, betyder ansvar förmågan att hitta ett kreativt sätt att förhålla dig till situationen. Alla problem har en lösning och kan leda till utveckling om du lär dig att acceptera och att ta ansvar för hur du väljer att förhålla dig till dina omständigheter.

Den tredje komponenten i lagen om minsta ansträngning handlar om försvarsfrihet, vilket betyder att du är fri från behovet att försvara din situation, övertyga eller överbevisa andra om din ståndpunkt. Om världen kunde lära sig att acceptera olika synsätt och respektera olikheter skulle merparten av alla de krig som förgör hela länder och som tar livet av miljoner upphöra. Denna livsprincip är en stor utmaning och kräver en kontinuerlig ansträngning om vi ska lyckas. Det är dock de små stegen som räknas och om bara du blir medveten om att detta är en möjlig väg som du kan välja om du vill det, kommer något att börja frigöras inom dig och påverka dina relationer i det yttre.

2

Som vi sår får vi skörda

Lagen om karma eller orsak och verkan.

Varje handling vi gör skapar en energi som återvänder till oss på ett likartat sätt: Som vi sår får vi skörda lär vi oss redan som små barn då föräldrar och skola lär oss hur vi bör agera i livet för att bli omtycka av och fungera i samspelet med andra. Alla människor har hela tiden ett oändligt antal valmöjligheter att ta ställning till, en del val gör vi medvetet och andra omedvetet. Resultatet av de val vi gör definierar vårt liv och på det sättet ligger det en sanning i uttrycket ”Du är din egen lyckas smed”. Om vi vill ha lycka i vårt liv måste vi lära oss att så frön av lycka och göra medvetna val som leder i den riktningen. Tyvärr gör många av oss val som vi är helt omedvetna om och inser inte att vi har ett ansvar – och därmed även en frihet att själv välja hur vi vill tolka och må i varje given situation. Om du får en komplimang t.ex. kan du välja att bli glad eller smickrad, men många avfärdar även positiv feedback och tar bara till sig allt som handlar om brister. Sällan inser vi att vi gör ett val i dessa situationer och tolkningen av det som sker är omedveten. I den meningen kan man säga att vi låter oss styras av omedvetna krafter och gör oss till offer för vår historia, för vår dåliga självkänsla, för hur andra människor agerar eller inte agerar mot oss o.s.v.

Inom existentiell psykologi som grundar sig på den uråldriga livsvisdom som alla världens folk en gång i tiden levde med lär vi oss istället att vi är fria att själva bestämma hur vi vill låta yttre händelser och andra människor påverka oss. En av de huvudfrågor som jag driver i mitt arbete som syftar till att klargöra orsaker till den psykiska ohälsan i vårt tid och i vårt samhälle, handlar om att lyfta fram att vi saknar förmåga att göra egna, personliga och medvetna val i förhållande till de trender och yttre regler och normer som vi gör till sanningar och som styr vårt liv. Att göra sig själv ansvarig för sitt liv och för sitt mående är den bästa medicin som finns och det som leder till en känsla av att äga sitt liv. Vägen dit handlar om att ta ett steg tillbaka och betrakta de val du gör när du väljer, eftersom själva iakttagandet blir den process som leder dig bort från de omedvetna reflexerna. När man går i terapi är denna fas som syftar till att ge insikt och ökad medvetenhet en förutsättning för att i nästa steg kunna göra andra, mer medvetna och upplyftande val, men uppfattas ofta som överflödig eftersom vår tid handlar om att handla och agera på bekostnad av reflektion och överblick.

Om ditt mål i livet handlar om att söka lycka och att uppfylla dina drömmar är lagen om orsak och verkan den livsprincip som leder dig dit. När du gör ett val – vilket som helst – bör du fråga dig själv två saker:
1) Vilka är konsekvenserna av det val jag gör? I ditt hjärta kommer du omedelbart att veta svaret på detta.
2) Kommer det val jag gör nu att vara till glädje för mig och de som finns i min närhet?
Om svaret på dessa frågor är ja, gå vidare med det du valt. Om svaret däremot är nej, gör då inte det valet. Så enkelt är det, svårigheten är att lita till att hjärtat har rätt svar eftersom vi lärt oss att det är blödigt och sentimentalt. Våra förfäder använde hjärtats vishet som en kompass i livet då de ännu saknade de yttre styrmodeller som trender, media, marknaden o.s.v. som vi idag har gjort till vår kompass och som styr våra tankar, känslor och handlingar. Hjärtat är intuitivt och holistiskt, det sätter saker i sammanhang och det ser relationer. Det styrs inte av att vinna eller förlora. För människor som lyssnar på sitt hjärta och som låter sina val styras av vad hjärtat säger dem att de bör och inte bör göra, blir livet enklare och samtidigt smalare. Alla lyckliga familjer, alla framgångsrika företag och välmående samhällen bygger på att de som styr har kompassen riktad inåt och låter hjärtat styra riktningen av såväl stora som små beslut. Om du vill vara lycklig – fråga dig själv om du har kontakt med ditt hjärta och om du har modet och tilliten att låta det leda dig framåt eller om du väljer att strunta i den information som det ger dig i varje stund, i varje ögonblick genom livet?

4

Att finna balansen mellan att ge och att ta emot

Livets andra lag handlar om att ge.

Livets flöde handlar om att finna en balans mellan att ge och ta emot. Ett stopp i energiflödet är som att stoppa blodflödet. De flesta människor i västvärlden är obalanserade gällande denna viktiga livsprincip; antingen beter vi oss som ekorrar och samlar och samlar utan att ge ifrån oss något, eller också ger vi på bekostnad av våra egna behov. Båda beteendemönstren är uttryck för rädslor och signalerar att ditt förhållningssätt till livet bygger på ett objektrefererande beteende. Att roffa åt sig och samla på hög utan att kunna ge och dela med sig till andra är ett försök att skaffa kontroll och makt över tillvaron, där det underliggande existentiella behovet som styr beteendet handlar om känsla av otillräcklighet och värdelöshet. Den som ger på bekostnad av sig själv försöker köpa sig kärlek och bekräftelse med den underliggande drivkraften av att vilja bli älskad och känslomässigt trygg. Med andra ord har de till synes helt motsatta beteendemönstren samma grund och samma syfte.

Livets andra lag lär oss att vi behöver lära oss att finna en balans i att ge och att ta emot för att rikedom och överflöd ska fortsätta cirkulera i vårt liv. Pengar är en konkret symbol för den livsenergi vi får och som vi har som uppdrag att få att cirkulera. Det latinska ordet för pengar är Currere som betyder att springa eller att flyta. Om vi hindrar pengar från att flöda – om vårt förhållningssätt till pengar handlar om att samla på hög och behålla dem för oss själva för att skapa trygghet, kommer vi att hindra återflödet till vårt eget liv också. Pengar måste precis som en flod att fortsätta flöda, annars börjar den stagnera, dämmas upp, kvävas och strypa sin egen livskraft. Det är cirkulationen som håller den levande och vital.

I dagens samhälle kan vi se en stark koppling mellan rika människors brist på flöde av sina pengar och ägodelar och depression som genereras av känslor av meningslöshet. Alla relationer handlar om att ge och ta emot. Givande framkallar mottagande och mottagande framkallar givande, men den bakomliggande avsikten när du ger och tar emot har en avgörande betydelse för utfallet. Avsikten måste alltid vara att skapa sann glädje för den andre utan att haOm du vill ha glädje, ge glädje till andra. Om du vill ha kärlek, lär dig ge kärlek till andra. förväntningar på vad du ska få tillbaka, annars är det ingen sann gåva utan något du gör med ett egensyfte. Att tillämpa lagen om att ge är mycket enkelt; om du vill ha glädje, ge glädje till andra. Om du vill ha kärlek, lär dig ge kärlek till andra. Det enklaste sättet att få vad du vill ha är att hjälpa andra att få vad de vill ha. Hemligheten handlar om att lära sig att ge till andra det du själv vill få eller behöver. Denna urgamla och eviga människovisdom står i stark kontrast till det själviska beteende som vi har fostrats in i i det västerländska samhället under det senaste århundradet. Den rådande devisen är ”ensam är stark, tänk på ditt eget varumärke, strunta i hur människor omkring dig mår och satsa på din egen utveckling och bli din egen lyckas smed” e.t.c. Människor som sitter i styrelser för företag, aktieägare, företagsledare och makthavare i samhället drivs av att maximera vinsterna för sig själva och för sin egen vinning och har glömt bort betydelsen av att ge tillbaka och att hitta växelspelet mellan givandet och tagandet. Konsekvenserna är att vi har ett arbetsliv som är nedbrytande för många och som leder till stora kostnader i mänskligt lidande och i pengar. Balansen mellan att ge och att få är därför utmanande och bygger på ett ändrat mindset, en inställning till livet som bygger på en balans mellan ansvar för sig själv och för sin omvärld.

0

Lagen om oändliga möjligheter.

Att nå framgång, välstånd, god hälsa och inre frid är något som vi alla önskar och drömmer om. Vägen dit har formulerats av alla uråldriga kulturer och bygger på en samlad erfarenhet och visdom om vad livet innebär. Mycket av detta har gått förlorat i den västerländska, sekulariserade delen av världen men finns mer levande i den indiska, vediska kulturen. Ayurveda betyder kunskap om livet och bygger på en andlig livsfilosofi som sätter fingret på många av de brister, hälsoproblem och bekymmer som vi plågas av idag. Under kommande veckor tänkte jag därför skriva om de 7 universella livsprinciper som vi alla har att ta ställning till och integrera i vårt sätt att leva och förhålla oss till i relation till oss själva och vår omvärld för att inspirera till en väg framåt som leder till att dina drömmar går i uppfyllelse.

Lagen om oändliga möjligheter.
Livets första andliga lag enligt urgammal människovisdom är lagen om oändliga möjligheter. Ju mer du upplever din sanna natur, desto närmare kommer du fältet för oändliga möjligheter. Vägen dit handlar om att lära sig att vara självrefererande eller inifrånstyrd som det också kallas. Referenspunkten i tillvaron är då vårt eget inre själv och inte det som omger oss i den yttre världen. Motsatsen till självrefererande är objektrefererande, ett tillstånd där vi låter oss styras utifrån, av situationer, omständigheter, andra människor och saker. Människor som är objektrefererande söker godkännande från andra och drivs av att bli omtyckta. Deras tankar och beteenden grundas på det gensvar de förväntar sig och är i grunden styrt av rädsla för att inte duga eller att inte vara värd att bli älskad.

Egot är inte den du egentligen är utan din självbild, den roll du spelar i livet för att överleva och ta dig framåt. I den västerländska världen yttrar sig detta i Prestationsbaserad självkänsla som jag skrivit mycket om i såväl mina böcker som här på bloggen. Denna drivkraft och bristen på ett inre ankare är själva grundorsaken till den psykiska ohälsan i vår del av världen. Ett vanligt beteende för en utifrånstyrd människa är att man söker kontrollera saker och att man känner ett behov av makt. Behovet av att bli godkänd, behovet att kontrollera saker, och behovet att yttre makt är inte den makt som ligger i de oändliga möjligheternas fält. Endast när vi upplever självets kraft är rädslan borta, där finns inget behov av att kontrollera, ingen kamp för att få godkännande eller behov av makt. I ett objektrefererande förhållningssätt till dig själv och tillvaron är din inre referenspunkt egot. Egot är inte den du egentligen är utan din självbild, din sociala mask, den roll du spelar i livet för att överleva och ta dig framåt. Makt som bygger på objektrefererande beteenden är falsk makt, en makt grundad på egot som varar så länge du har en viss titel, arbete eller pengar. Makt som bygger på självet är däremot varaktig eftersom den grundas på vem du är och inte på vad du gör. Människor som utstrålar självrefererande beteende drar människor till sig och lockar fram de saker de vill ha. Den är som en magnet på människor, situationer och omständigheter och stöder dina önskningar. Denna makt är baserad på glädje åt att vara knuten till andra människor och människors glädje av att vara knuten till dig. Din kraft att sammanbinda människor kommer från kärlek till skillnad från rädsla.

Hur kan vi lära oss att tillämpa lagen om oändliga möjligheter och bli självrefererande istället för objektrefererande?

Ett sätt att komma till detta tillstånd är att dagligen öva sig i att vara i stillhet, att utöva meditation och att vara icke-dömande. Att uppleva stillhet betyder att göra en överenskommelse med sig själv om att ta en viss tid för att bara Vara. Verkligheten för de flesta människor i västvärlden idag handlar om överstimulans, brist på stillhet och inre samling. Många upplever en inre känsla av otillräcklighet som föder och göder stress och känslor av meningslöshet. Den nya tiden som vi just klivit in i handlar om andlighet, ett omedvetet uttryck för att vi behöver återknyta till den övergripande dimension i tillvaron som skapat mål och mening för människor i alla tider och i alla kulturer men som vi tappat bort i det moderna, rationella och prestationsbaserade samhället. Den trend som sveper över västvärlden just nu som tar sig uttryck i att allt fler utövar yoga, meditation och mindfulness är en spegling av de underliggande behov som alltfler känner av att lära sig att bli självrefererande istället för att låta sig styras av allt det förgängliga som präglar det yttre livet.