0

Så stor vinst gör Sverige på att ta emot invandrare

Invandrarna är en vinst för samhället i kronor räknat. Detta slås fast i den första internationella undersökningen i Sverige och i andra industriländer om migrationens ekonomiska följder (DN 14/6).
Det är OECD, den internationella samarbetsorganisationen som har genomfört denna politiskt kontroversiella undersökning i 27 länder. I rapporten framgår vad invandrarhushållen betalar in till samhället i skatter och vad de får tillbaka i form av socialbidrag, pensioner och annan samhällsservice. Nettot blir ett plus på drygt 3000 euro/år i genomsnitt i länderna. Siffrorna för Sverige visar på ett plus på 7.800 kronor/hushåll för samhället, motsvarande 0,2 procent av bruttonationalprodukten. Har Schweiz råd att begränsa invandringen och förlora betydande intäkter till landets statskassa?
O
ECD-chefen Angel Gurria berättade på presskonferensen att undersökningen initierats för att ta fram fakta som grund för debatten kring invandringens konsekvenser. Särskilt betydelsefull kan rapporten komma att bli i Schweiz som just haft en folkomröstning om att begränsa invandringen, eftersom studien visar att landet tjänar 15.000euro/år per hushåll. En rimlig fråga för de schweiziska politikerna blir därför om de har råd att begränsa invandringen och därmed förlora betydande intäkter till landets statskassa?

Det ligger i människans natur att söka syndabockar för problem som känns övermäktiga och detta är särskilt tydligt i den turbulenta tid som vi lever i nu då samhället är i omdaning. Att skylla arbetslöshet, statsskuld och samhällsproblem på invandrarna är tacksamt eftersom denna grupp ingenting har att sätta emot. Det är självklart att det finns enorma utmaningar för samhället och för arbetslivet att hantera gällande integrationen av invandrare från olika kulturer, men det finns också många historiska, lyckade exempel på hur skilda kulturer kunnat samverka och leva i harmoni med varandra vilket främjat landats välstånd och kulturella utveckling.
Ett känt exempel är medeltidens Toledo i Spanien där judar, kristna och muslimer levde i harmoni med varandra under århundraden och lyckades skapa ett av världens främsta intellektuella och kulturella högsäten. Allt förstördes när det spanska kungaparet Isabella och Ferdinand bestämde sig för att göra rent hus med såväl judar som muslimer och rensade staden på stora delar av dess styrka. Likriktning leder till stagnation men det ligger i människans natur att vara rädd och osäker kring det okända. En öppnare attityd baserad på ekonomiska fakta kan förhoppningsvis leda till att invandrarna blir bättre bemötta och får chansen att hjälpa oss att lyfta Europa till en konkurrenskraftig och välmående världsdel i framtiden.

0

I hetsen på de papperslösa invandrarna träder våra medmänskliga värderingar fram

Protesterna mot jakten på människor som lever i Sverige utan tillstånd har varit mycket kraftiga under den senaste tiden, inte minst efter författaren Jonas Hassen Khemiris kritiska text i DN som lästa av hundratusentals människor. I Stockholm har polisens jakt på plankare i T-banan belysts och kritiserats utifrån ett medmänsklighetsperspektiv där den allmänna debatten starkt kritiserat att samhällets företrädare hetsar människor i underläge som befinner sig i en oerhört utsatt situation. Det är med stolthet över vårt land och över den värdegrund av medmänsklighet, kopplad till en människosyn som bygger på allas lika värde, som jag tar del av den uppflammade debatten.

I de flesta andra europeiska länder sker snarare en hetsjakt på invandrare från andra världsdelar och rasismen har ett fäste som blir starkare för varje år i de politiska lägren som understöds av människor som lever i demokratiska samhällen. Det betyder att politiken och debatten i dessa länder är ett uttryck för den värdegrund som stora gruppen av befolkningen har och som tillåts bli alltmer framträdande och tongivande. Visst har vi också människor och grupper i vårt land som känner fientlighet och bitterhet gentemot invandrare och visst har vi problem med hanteringen av invandringen och integrationen i vårt samhälle.Detta kan och ska vi inte blunda för men det är viktigt att lyfta fram att vi trots allt har ett brett och djupt folkligt stöd i vårt land för respekten för människor oavsett härkomst och en känsla av medmänsklighet för att hjälpa andra i nöd. När främlingsfientliga partier och grupperingar får vind i seglet och olika problem och orättvisor i samhället projiceras på invandrarna, kan vi se tillfälliga tendenser till att rasismen florerar även hos oss men ännu har folket liksom våra politiker och makthavare lyckats motarbeta och stävja denna destruktiva utveckling, mycket tack vare medias upplysning, granskning och debatt.

I dessa lägen känner jag en stolthet över Sverige och över att mitt hemland vilar på värderingar som är eviga och humana. Vi har självförtroendet att välja att gå vår egen väg och följa vår egen linje i en tid då medmänsklighet och humanism blivit omodernt. En del hävdar naturligtvis att det är enkelt för Sverige att vara generösa mot flyktingar eftersom vi har en så god och stabil ekonomi – men frågan är vad som är hönan och vad som är ägget? Det skulle lika gärna kunna vara så att vår ekonomiska framgång och vårt välstånd är en konsekvens av att vi har kollektiva värderingar som bygger på människors lika värde och att vi inte vänder ryggen till då våra medmänniskor befinner sig i nöd!

3

”Sociala problem vanligast i orter med få invandrare”

Den senaste månaden har DN belyst intressanta och viktiga fenomen i vårt samhälle som ger anledning till att reflektera kring den svenska kulturen och den svenska mentaliteten. För någon tid sedan skrev jag ett inlägg som handlade om övermedikaliseringen av barn och ungdomar med psykiska diagnoser såsom ADHD. En viktig slutsats som forskarna dragit till de bakomliggande orsakerna var att barn med föräldrar som var lågutbildade och låginkomsttagare var överrepresenterade i denna målgrupp – men endast i familjer med svensk bakgrund. Bland barn med invandrarbakgrund kunde man inte se samma mönster, utan snarare att de hade lägre frekvens av psykiatriska diagnoser än barn i svenska familjer.

Igår (3/2) kunde vi i DN läsa om ett annat fenomen som belyste integrationsproblemen i Sverige. I en omfattande kartläggning visar det sig att det inte är invandrarna som står för våra stora integrationsproblem, utan mindre orter och kommuner med låg invandring och företrädelsevis svensk befolkning. Kreativitet, nytänkande, engagemang och aktivitet i att hitta nya vägar till jobb och sysselsättning visade sig vara som lägst bland denna grupp i samhället. Mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem är i paritet med Greklands och Spaniens nivåer. Problemen är värst i orter som har få personer med utländsk bakgrund. Sverige idag är ett splittrat land i den meningen att vi har vissa delar av befolkningen som tar ett överdrivet ansvar för sig själva och sin omgivning på ett sätt som orsakar utmattning och depressioner som följd av att de missköter sina egna behov och är obalanserade i att axla ansvar och att låta andra få träda fram ibland. I studien ingick även en kartläggning av psykosocial hälsa bland niondeklassare som visade att barn med invandrarbakgrund har lägre förekomst av depression, mobbing och flera andra mått på psykosocial ohälsa. Det är som bekant svårt eller rättare sagt omöjligt att hitta lösningar på ett problem som man inte känner orsaken till. Eftersom den allmänna uppfattningen och känslan felaktigt är att många av våra stora sociala och ekonomiska utmaningar och problem orsakas av invandrarna i vårt samhälle, riskerar svenskarna själva att undfly ansvar och den självrannsakan som är nödvändig för att hitta de rätta lösningarna.

Sverige idag är ett splittrat land i den meningen att vi har vissa delar av befolkningen som tar ett överdrivet ansvar för sig själva och sin omgivning på ett sätt som orsakar utmattning och depressioner som följd av att de missköter sina egna behov och är obalanserade i att axla ansvar och att låta andra få träda fram ibland. Andra delar av befolkningen har istället hamnat i en förödande passivitet och förlamning där intresset för vad som sker i omvärlden är obefintligt och den egna förmågan att resa sig, ta ansvar och hitta nya vägar att ta ansvar för sig själv och sitt liv är väldigt lågt. Mitt emellan dessa båda svenska grupperingar har vi den allt växande befolkningen med invandrarbakgrund som trots eller kanske tack vare krig, misär, problem och trauman hittar nya vägar att försörja sig, starta företag och aktivt ta ansvar för sig själva och sitt liv på ett sätt som många svenskar är för bortskämda för att orka med. Sverige ger fantastiska möjligheter för alla som är friska till utbildning och karriär – det går att påverka sitt liv och att leva ett gott liv om man väljer att anstränga sig. Det är dessa möjligheter som invandrarna tar till vara, som gör att de är beredda till förändring, att flytta dit jobben finns, att engagera sig och att driva sig själva och sitt liv framåt för att få det bättre. Utmaningen i välfärdssamhället av idag är att fokusera på de grupper i samhället som vaggats in i en tillräcklig känsla av trygghet för att lugnt stanna kvar i ”soffan” trots att tiderna har förändrats och det är dags att konfronteras med världen som den ser ut idag och att själv anpassa sig till den. De fakta som nu har kommit i dagen kan förhoppningsvis bidra till att hitta ett rätt fokus som hjälper de människor som behöver stöd och hjälp att genomgå en förändringsprocess för att hitta en nyorientering i tillvaron.