2

En av 10 ungdomar i Sverige tycker att livet är meningslöst!

På DN’s förstasida (7/5) förmedlas hur vi egentligen mår i Sverige idag. Mer än en av tio unga i åldern 15-24 år upplever att livet är meningslöst. Tre av tio tycker att livet är svårt och fyra av tio känner sig stressade av alla förväntningar. Trots att jag är väl insatt i att det är denna dystra bild som speglar verkligheten för så många blir jag ändå chockerad då jag tar in digniteten av den psykiska ohälsan i vårt samhälle. Det är en tickande bomb som kommer att explodera och skapa förödande konsekvenser i framtiden, eftersom psykisk ohälsa i den ålder i livet då livet borde te sig som ljusast, knappast bäddar för att medelålderskriser och ålderdomens påfrestningar ska gå omärkta förbi. Studien, den s.k. ungdomsbarometern omfattar 10.000 ungdomar och är statistiskt representativ för hela ungdomspopulationen i vårt land. Allt vi behöver veta om vad som skapar mål och mening i livet går att utläsa i den symptombild som ungdomarna visar upp och uttrycker i form av stress, ångest, depressioner och utbrändhet. Jämfört med ungdomar i de flesta andra länder i västvärlden just nu kan man konstatera att svenska ungdomar lever i ett land där det råder politisk och ekonomisk stabilitet, den materiella standarden är en av de högsta i världen liksom förutsättningarna för att själv formge sitt liv enligt sina egna preferenser och drömmar. Dessutom är svenska ungdomar hälsomedvetna och satsar många timmar i veckan på gymmet för att se vackra och vältränade ut. På ytan är med andra ord allting så perfekt det kan vara och när man betraktar Sverige utifrån kan de upplevas som rena himmelriket på jorden. Ändå, fattas själva grunden för det som människor behöver för att känna att livet är värt att leva och att framtiden ter sig lockande och ljus. Jag tror att alla som läser denna upplysande och förfärande artikel ställer sig frågan vad detta beror på!?
De svar och tolkningar som ges i artikeln handlar om konsekvenserna av stressen och pressen i tillvaron, kraven på de unga ökar år från år och det gäller att vara bäst och i topp på livets alla områden för att duga. Prestationshetsen i det totala livet närmar sig rent elitistiska nivåer. Men vad händer när man trots toppresultat och ständig bekräftelse på den egna dugligheten ändå upplever en inre tomhet och en känsla av meningslöshet i tillvaron? De flesta ungdomar saknar vuxna att beskriva sina känslor för och eftersom de är så duktiga och framåt tolkar såväl föräldrar och skola det ofta som att allt är bra. Vi går ju som bekant bara på utsidan när vi bedömer hur någon mår…

Vad är livet värt när man upplever att jobbet och karriären är det viktigaste i mammas och pappas liv och att det redan i tidig ålder handlar om att skaffa sig så många aktiviteter som möjligt och att topprestera i samtliga för att duga och känna sig viktig? Bristen på närvaro och förmågan att vara istället för att ständigt prestera är allmänt utbredd och de flesta ungdomar som jag möter i mitt arbete har ingen erfarenhet av en period i livet som byggde på lek och kravlöshet. Ansvaret för hur våra barn och ungdomar mår är primärt föräldrarnas eftersom det är i den lilla världen, i hemmet som grunden för självkänsla och självbild formeras. Skolan och andra sammanhang i fritidslivet har ofta en roll i uppfostran som går ut på att lära sig att prestera, att lära sig saker och att bli bra på det man gör. Det ligger inbyggt i dessa system och aktiviteter att det handlar om prestation på ett eller annat sätt. Avsaknaden av en stabil grund i familjesituationen som skapar en sund självkänsla och en känsla av mening i livet gör att skolan och fritidsaktiviteterna blir arenan för att skaffa sig ett värde genom att prestera. Snabbt lär sig barnet att det är genom att prestera som man gör sig synlig och som man får den nödvändiga bekräftelsen på att man är bra. Det är detta som blir grogrunden för utvecklingen av en prestationsbaserad självkänsla. Jag är vad jag gör och inte någon för den jag är. Det är det grundläggande värdet som människa det handlar om och ett maskinellt tänkande där vi blivit resultatet av våra prestationer som räknas. Endast om vi förstår dessa samband kan vi förstå varför våra barn och ungdomar inte klarar av att misslyckas och pressar sig själva till det yttersta för att vara duktiga. Att förlora innebär att man tappar hela sig själv och landar i känslan av att vara utan värde – värdelös helt enkelt. Och om jag känner mig värdelös, vad är livet egentligen värt då?

Situationen är så alarmerande som den kan bli och vi måste börja agera omedelbart och se det som allas vuxnas ansvar att bidra till att vända denna trend. Samhället kan och bör stötta med professionell hjälp och stöd i form av psykologer, fokus i skola och i andra strukturer men det är i hemmet som vi kan göra en verklig skillnad. Vad väljer du att göra för de ungdomar som finns i din närhet?

0

Mitt sexliv har blivit sämre sedan jag blev chef!

För drygt fem år sedan undersökte tidningen Chef svenska chefers kärleksliv och fann att cheferna var både för pressade för att sova och för trötta för att älska. Idag är läget ännu värre visar deras aktuella undersökning som presenteras i januarinumret. ”Man får tvinga sig till att ha sex, attraktionen finns inte där för stressen skymmer den. Med en laptop i knät framför TV-n avhandlar vi våra barns framtid och andra viktiga händelser. Det är som att sitta och förhandla med en medarbetare. Vi hinner inte komma i rätt känsla innan vi somnar av trötthet.”

Bilden som förmedlas är dyster och alarmerande och något som väldigt många kan känna igen sig i. Stressen och pressen har tagit över tillvaron för väldigt många människor och tagit död på grundläggande instinkter och behov såsom hunger, sociala behov av umgänge med andra och inte minst sexlusten. Det är en alarmerande känsla av trötthet och utmattning som kännetecknar livet för många.
Som jag skrivit om i andra inlägg här på bloggen kämpar vi med en känsla av meningslöshet i en tid då vi samtidigt har allt vi kan peka på. I våra stylade och välstädade hem breder ensamheten och olyckan ut sig som en farsot. Var det verkligen värt priset att offra så mycket för att få det snyggt omkring sig och kunna vila i känslan av att man lyckats och att man duger i andras ögon?

Några chefer som varit med i undersökningen beskriver priset för karriären enligt följande: ”Jag har separerat. Mitt ex kände sig på tredje plats. Barnen kom först, jobbet på plats två. ” ”Jag vill bara sova. Har inte samma lust längre.” ”Det var 28 år sedan vi hade sex sist.”
Artikeln är väldigt läsvärd och sitter fingret på det grundläggande mänskliga problemet i den västerländska kulturen. Att vara chef innebär status, makt och pengar och symboliserar det som vi strävar efter att uppnå. Det betyder att vi är duktiga och uppfattas som lyckade av vår omgivning. Hur ska vi då kunna klaga och ens för oss själva erkänna att priset är för högt och att vi blir ledsna och utmattade av allt ansvar och alla krav? När jag läser artikeln blir jag å ena sidan bestört över att det är så eländigt, å andra sidan känner jag hopp eftersom det är först när vi nått botten eller kommit till vägs ende som vi kan resa oss och börja gå i en annan riktning. En förändring måste helt enkelt ske och det är dags för var och en av oss att börja göra saker annorlunda. Vad är livet värt om vi missar det?

 

0

Så länge det finns lek finns det hopp

En temperaturmätare på hur människor mår i ett samhälle är att observera barnen och deras förmåga till lek. Om barn kan låta sig uppslukas av lek och försvinna i lekens kreativa värld är det ett gott tecken som visar att det står ganska bra till med dem på ett psykiskt plan och att det finns hopp om framtiden. På Cuba blev jag glad att se att barnen verkar glada och att de hittar vad de kan på gatan för att leka. De lekar med varandra och de skrattar och verkar allmänt må ganska bra. Detta inger en känsla av framtidstro i en värld där de vuxna kämpar för att hålla näsan ovanför vattenytan och där många lider av depression och känslor av meningslöshet.
Det som oroade mig mest när jag kom till Havanna var att bilden av staden som ett musikens och Salsans mecka, inte längre existerar i verkligheten. Musiken har i princip tystnat och försvunnit från stadens gator förutom på några ställen där man organiserar musikföreställningar för turister. Den spontana glädjen i musiken, rytmen och dansen har inte längre sin plats i ett samhälle och i en stad där tillvaron upplevs som meningslös och utan perspektiv på förändring. Om leken är ett mått på barnens psykiska tillstånd så är musik och förmåga att utöva kultur ett mått på vuxnas psykiska tillstånd. Vem känner för att sjunga eller dansa när depressionen tagit över tankar och känslor?
På Cuba uppfattar jag att läget är väldigt allvarligt i psykologisk mening eftersom de vuxna, till och med ungdomarna har tappat livsglädjen. De bryr sig inte längre om hur de agerar eller vad de gör med sig själva utan lever dag för dag med syftet att få det att gå ihop till mat och det mest nödvändiga. Barnen är dock ännu relativt skyddade från de vuxnas lidande och har inte börjat agera med den apati man kan observera hos barn med depressionssymptom.
I Västvärlden kan vi se liknande symptom för människor som fastnar i kapitalismens ”ekorrhjul” där livet handlar om att prestera och på det sättet ”sälja sig själv” i en utsträckning där utrymmet för ”lek”, för musik, dans och det som skapar glädje och mening i livet inte längre får något utrymme. I vår del av världen är detta normaliserat och mycket mera dolt bakom en fasad där vi har det bra ekonomiskt och materiellt men i psykisk mening är lidandet detsamma. Här som där behöver vi bli mer medvetna om lekens betydelse i livet oavsett om vi är barn eller vuxna! Hur ser det ut i ditt eget liv? Har du tillräckligt med tid för att ”leka?”

Fredrik-bengtsson-lekens-betydelse

0

DN Debatt: ”Sjukförsäkringsreformen var nödvändig och riktig”.

I torsdagens (27/9) DN kunde vi läsa om Socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons reflektioner kring den kritiserade sjukförsäkringsreformen. I slutet av artikeln uppmanar han Sverige att ta sig an nya utmaningar;
”Varför ökar den psykiska ohälsan så kraftigt, inte minst bland unga?”
Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män? ”

Denna typ av frågor har jag ju skrivit mycket om på min blogg och jag välkomnar ett politiskt initiativ och intresse för dessa frågor. Att Sveriges socialförsäkringsminister inte anser sig ha svaren tyder på att det fortfarande finns ett enormt behov av information och kunskap kring dessa frågor.

Den stora utmaningen är att försöka förklara och översätta människors upplevelser av tomhet, meningslöshet, utmattning och depressioner –  symptom på en kollektiv, existentiell kris i en värld där samhället och arbetslivet rent generellt fortfarande utgår ifrån att konsumtion och materiellt välstånd är vägen till lycka och hälsa. I själva verket är det just tack vare att vi har uppnått en materiell mättnad som många utvecklar psykiska besvär som en reaktion på att det är dags att utveckla mer andliga behov, en dimension av livet som det svenska, rationella samhället inte längre omfattar. Konsekvensen blir att människor känner sig vilsna i tillvaron och famlar efter en känsla av mening. Människors andliga sökande och intresset för psykologi, filosofi och andlighet i olika former har ökat lavinartat under senare årtionden men denna utveckling har inte genomsyrat samhällets och arbetslivets maktstrukturer. Därför blir det svårt att tolka och förstå de hälsobesvär som i själva verket är en kommunikation, ett budskap som behöver fångas upp av politiker och företagsledare så att de förmår möta människors behov och hitta lösningar som hjälper folket framåt till hälsa och välmående i det fantastiska välfärdssamhälle som vi lever i.

Jag tror det är oerhört viktigt att inte medikalisera sunda reaktioner på en värld och ett samhälle som inte är förenligt med de grundläggande mänskliga behov av mål och mening i tillvaron som vi alla delar. Idag hamnar dessa problem i sjukvården och klassas som sjukdom och ohälsa vilket gör individen till orsaken till problemet. Förhoppningsvis är Ulf Kristersson och andra politiker som är ansvariga för hälsofrågorna i Sverige mer lyhörda och nyfikna på att ödmjukt lyssna på och ta till sig den alltmer högröstade kommunikation som stora grupper i samhället försöker föra fram.  Att ställa sig frågor öppnar dörren till ett sökande efter svar och förklaringar. Nu behöver vi alla som har perspektiv på dessa frågor stiga fram och bidra till att bringa klarhet där beslutsfattare famnar i blindo.

0

Jobbet – en källa till mening även på ålderns höst.


En ljuvlig sensommarkväll var jag ute och åt middag med min kära vän och kollega Michelle. Det var en av dessa sällsynt vackra kvällar då du känner i luften att hösten lurar runt hörnet och du vet att det gäller att ta vara på varje ögonblick av sol och värme.

Vi kom att tala om livfullhet och vad det är som gör att människor håller sig levande i fysisk och i psykisk mening långt upp i åren. Det finns så klart många faktorer som samverkar till ett gott liv och en god hälsa långt upp i åren men vi var båda överens om att vi tror att nyfikenheten på livet, förmågan att låta sig hänföras och upptäcka nya saker är en nyckel till hälsa och livskvalitet oavsett ålder. Båda känner vi människor som är i 90-års åldern och fortfarande yrkesverksamma och vitala till både kropp och själ – men också friska, relativt unga människor som haft ”förmånen” att få gå i pension vid 55 och som håller på att gå under av tristess och meningslöshet. De åldras istället i förtid och försöker hålla livsångesten i schack genom alkoholkonsumtion och frenetiskt golfspel i Spanien och i andra Medelhavsländer.

Kan det vara så att arbete kan vara en nyckel till hälsa och livsmening och att det ur denna synpunkt är fel att ha målsättningen att gå i pension så tidigt som möjligt för att kunna ta det lugnt och bara njuta? Självklart är detta en högst individuell fråga som inte kan bli svart eller vit. Jag upplever dock att människor som har en passion för det de gör, vilket jag skrev om i föregående inlägg, och som finner en stor del av meningen i livet i denna sysselsättning, sannolikt mår bra av att få fortsätta ägna sig åt detta så länge det bara går.
Jag känner forskare som passerat både 80 och 90 som fortfarande är briljanta och bidrar till nya upptäckter som för samhället och utvecklingen framåt. Inte skulle de må bättre av att sitta hemma och titta på TV hela dagarna. Om du däremot inte har hittat din passion i livet i ditt arbete och upplevt att jobbet dränerar dig på energi och mening, att det är en nödvändig dimension i tillvaron som du måste ägna dig åt för att betala dina räkningar, då är det självklart härligt att få gå i pension så tidigt som möjligt.

Kontentan av detta resonemang tänker jag är att vi i västvärlden lever längre och längre och vi behöver höja pensionsåldern för att klara detta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vägen att få denna ekvation att gå ihop med bibehållen livskvalitet borde följaktligen vara att stötta människor i att upptäcka och ta ställning för sin passion i livet. Då blir det onekligen bäst!

Allt måste ju inte heller handla om arbete, det finns ju även andra dimensioner av livet att upptäcka. Som en pensionerad lärare som jag känner och som är 95 år fyllda. Musik och särskilt jazz har varit hans stora passion i livet som otaliga gånger under årtionden har fört honom till Argentina, New York och andra ställen där han fått frodas i sin passion om och om igen. Han åker fortfarande på dessa resor och njuter lika mycket nu som förut. Dö ska han ju göra ändå en vacker dag och om det sker under en musikkonsert eller hemma i köket kanske i slutändan inte gör så stor skillnad?