Så lockas medarbetarnas tysta kunskap fram.

[dropcap]V[/dropcap]arje dag använder vi tyst kunskap. Genom gruppträffar, så kallade komplabb, har man inom Kriminalvården i Region Väst lockat fram, satt ord på och spritt det tysta kunnandet mellan medarbetarna, SvD (27/10). Vid Kriminalvården i Region Väst såg man att mycket tyst kunnande försvann i samband med generationsskiften.

”Vi ville ta vara på medarbetarnas egna erfarenheter, göra det meriterande och visa att det finns ett stort värde i det”, säger Cecilia Algelius, projektledare för Livspondus som projektet kallas. Projektet är ett samarbete med institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans Lindgren, universitetsadjunkt vid institutionen, agerar projektstöd och har stått för den teoretiska delen. Han har tidigare använt metoden, som kallas kompetenslaboratorier, eller kort och gott komplabb.

[dropcap]I[/dropcap] komplabbet träffas en grupp på sex personer plus en processledare varannan vecka, totalt åtta gånger. Så långt det har varit möjligt har grupperna varit blandade; unga och äldre, kvinnor och män, erfarna och nya medarbetare. Varje gång får två av deltagarna berätta om var sin händelse och hur man hanterat den, en situation som man är mer eller mindre nöjd med. När gruppen hört berättelsen ställer de öppna frågor för att hjälpa sin kollega att se andra perspektiv och fördjupa berättelsen. Avsikten är att få upp det omedvetna handlandet till medvetandet och sätta ord på det genom att reflektera.

”I början kan det vara svårt för många att komma ihåg och se vad de faktiskt gjort, tänkt och känt i stunden och efteråt. Men med egna reflektioner och kollegernas hjälp går det lättare”, säger Cecilia Algelius.

Den som berättat om en händelse ska också reflektera över hur klienten, den person som de mött, reagerat, och vad de tror att han eller hon tänkt och känt. Syftet är att nästa gång man hamnar i en liknande situation ska man ha bättre självförtroende och vara bättre rustad att hantera den.

[dropcap]E[/dropcap]n vanlig reaktion från dem som deltagit i grupperna är att de säger ’inte visste jag att jag kan så mycket’, deras yrkesstolthet stärks. Genom att dela med sig av sitt kunnande till andra i organisationen, ökar också förståelsen för att olika medarbetare handlar på olika sätt. Flera har vittnat om att de känner sig mer förberedda i möten med klienter som kan innebära stress. Till exempel kan en medarbetare som berättar om en konfliktsituation bli mer medveten om sina egna reaktioner med hjälp av kollegernas frågor. Han eller hon känner sig sedan bättre rustad att hantera en liknande situation nästa gång. Det skapar trygghet. Vi har också märkt att medarbetarna ger varandra mer feedback, frågar varandra om råd eller får kolleger att reflektera över hur de agerar i en viss situation.
En annan intressant effekt av projektet är att sjuktalet har minskat signifikant bland dem som deltagit i ett komplabb. Sannolikt är detta en effekt av bättre självförtroende och minskad stress. Man mår bättre när man ser att man gör ett meningsfullt arbete. ”Det har också blivit bättre stämning på arbetsplatserna”, konstaterar Cecilia Algelius.

[dropcap]M[/dropcap]ot denna bakgrund tänker jag att det kanske inte är så konstigt att den generella trenden i vårt samhälle är en allt ökad stress och ohälsa och att många upplever brist på meningsfullhet i sitt arbetsliv. Tiden för reflektion, samtal och att umgås och lära känna sina kollegor är på många ställen mer eller mindre obefintlig. Respekten för att varje medarbetare är en person med en viss formell kompetens men även en personlighet som sammantaget bidrar till utförandet av arbetet och klimatet på arbetsplatsen, har ersatts av ett maskinellt tänk där människan blivit en ”pinne” eller en siffra på ett papper.  Kriminalvården i Region Väst har gått emot denna trend och utgått från sunt förnuft och det är glädjande att få ta del av resultatet som visar på att det går att förena trivsel på arbetet med hög långsiktig effektivitet om vi bara utgår mer ifrån människans behov och litar till att resten löser sig.

Läs hela artikeln här–>

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *