0

Om modet att följa sitt hjärta….

Du ska tacka dina gudar,
om de tvingar dig att gå
där du inga fotspår
har att lita på……..
Du ska tacka dina gudar,
när de bryter bort ditt skal.
Verklighet och kärna
blir ditt enda val.
 
Karin Boye

Det västerländska samhället fostrar oss in i en uppfattning om vad det betyder att vara en lyckad person. Det gäller att välja ett lämpligt yrke och en karriär som innebär status, pengar och en position i samhället i någon form. Att vara ekonom eller jurist är t.ex. ett mått på att vara en lyckad och bra person – även om man helt saknar intresse och drivkraft för yrket. Kort sagt kan man säga att vi har lärt oss att strunta i våra känslor och våra djupare behov till förmån för en snygg yta och fasad.
Att vara lycklig och följa sin egen väg i livet oavsett i vilken riktning den går har varit oväsentliga egenskaper i det materialistiska samhället som ligger till grund för välfärdsstaten. Detta följer en rationell, mänsklig lag; när livet handlar om överlevnad är det dessa värden som styr livet och våra handlingar. Hur vi mår, vad vi känner och vad vi drömmer om blir oväsentligt. Livet fram till nyligen har gått ut på att offra sig själv till förmån för något större dvs ekonomisk och social trygghet för sig själv och för familjen. Som jag skrivit om i tidigare inlägg är det denna livshållning som inte längre håller och som är en viktig grundläggande orsak till de depressioner och utbrändhetsproblem som präglar de västerländska, framgångsrika samhällena idag. Människors värderingar och behov har förskjutits från överlevnad och materialistiska behov till att komma att handla om mening, innehåll och personlig utveckling. Givet den ekonomiska och sociala tryggheten finns det utrymme att låta själen ta plats och att leva sitt liv utifrån vem man är. Problemet är att ett sådant ställningstagande kräver mod, mod att stå upp för sig själv och att gå sin egen väg. Där finns inte den trygghet och den förutsägbarhet som vi har vaggats in i att tro är det enda och självklara livsvalet. Många fortsätter därför leva i upptrampade fotspår och väljer den säkra och trygga vägen och mår relativt bra i det. Andra som gör samma val mår dåligt, särskilt kring 35-40 årsåldern då karriär och familjestruktur är på plats och frågor kring livets mening infinner sig. Blir det inte mer än så här?
Att inte hantera denna typ av existentiella frågeställningar leder ofta med tiden till sömnproblem, depression och/eller utbrändhet. Fler och fler tilltalas dock av att kasta loss och att pröva sina egna vingar, att definiera livet utifrån sina behov och värderingar.

Under resan till Abu Dhabi fick vi möta olika personer som just hade funnit modet att skapa sitt yrke och sitt liv utifrån sig själva snarare än utifrån en redan upptrampad väg.  Här fanns den brittiske falkjägaren, en man i 35-årsåldern som tyckte om djur, som inte gillade klimatet i Storbritannien och som var fascinerad av öknen.Av dessa drömmar hade de skapat ett liv som passade dem perfekt men som aldrig hade kunnat bli verklighet om de inte haft modet att stå upp för sina drömmar Genom att flytta till Dubai hade han kunnat hitta ett sätt att kombinera dessa spretiga behov till ett framgångsrikt yrke där han dagligen fick vara med sina falkar och vistas i öknen där han utförde demonstrationer på den urgamla traditionen med falkjakt. Ett annat exempel var det amerikanska par i 40-årsåldern som lämnat den lilla sömniga amerikanska småstaden som de kom ifrån för att satsa allt de ägde på att starta ett företag där de erbjöd grupper att segla runt bland öarna utanför Abu-Dhabi på en båt där de erbjöd förfriskningar och demonstration i seglingskonst. Allt de visste var att de ville jobba med människor, med service och att få vistas på havet som de älskade mer än någonting annat, i ett varmt och behagligt klimat. Av dessa drömmar hade de skapat ett liv som passade dem perfekt men som aldrig hade kunnat bli verklighet om de inte haft modet att stå upp för sina drömmar och att lämna allt det välbekanta bakom sig.  Detta och fler exempel på samma tema som vi mötte under denna resa gav perspektiv på livet och de val vi gör där frågan om mod att kliva ut i det okända och oprövade är den avgörande frågan som gör skillnad mellan dem som stannar vid att drömma och de som finner kraften att omvandla drömmarna till verklighet.

0

Byt arbete – det kan ge dig längre liv!

Byt yrke i medelåldern, det kan ge dig ökad livskvalitet och ett längre liv – det visar en undersökning gjord av tidningen Du&Jobbet. Förändringarnas vindar blåser starkare än någonsin över vårt arbetsliv och i den globala världen finns det inte längre några säkra jobb. Förändringar och omorganisationer är inte tillfälliga och kommer inte att utmynna i perioder av lugn och stabilitet. Vi behöver vänja oss vid att leva i ett större flöde av osäkerhet utan att bli alltför oroliga och stressade. Detta kräver dock en större omställning av vår syn och våra förväntningar på såväl arbete som privatliv och påverkar hur vi bör förhålla oss till livet i stort. Ett framgångsrikt och uppslukande yrke och karriär kanske ger mycket pengar och status i vissa perioder i livet för att i ett annat skede kanske växlas över till mer tid, mindre stress och mindre pengar. Det behöver inte vara svart eller vitt utan handlar mer om en syn på arbetslivet som ett flöde där vi kanske kan få ökade möjligheter att utveckla olika sidor av oss själva om vi lär oss att följa med och att själva initiera förändring snarare än att vänta in och ställas inför faktum som avgörs av andra.

Länge har vi haft ett problem i att kompetenta 50 och 60-åringar inte ansetts attraktiva på arbetsmarknaden på grund av ålder samtidigt som 30-40 åringar gått under av stress eftersom de i denna period i livet egentligen har mindre tid att satsa på jobbet givet att de också har småbarn att ta hand om då. De allra yngsta och nyutexaminerade kommer i sin tur inte ens in på Ha roligt på jobbet och se det inte bara som en transportsträcka fram till pensionen.arbetsmarknaden. Allt detta samtidigt som vi lever allt längre och av ekonomiska skäl behöver arbeta fram till 70-års åldern om samhällsekonomin ska kunna bära välfärden. En ny syn på ett arbetsliv i förändring och att inte se det som en prestigeförlust att växla ner eller över till ett helt annat yrke i medelåldern som kanske mer överensstämmer med personlighet och intressen snarare än ett nytt karriärsteg och högre lön, kan vara en väg framåt. Idag är dock våra förväntningar att vi ska jobba i det yrke vi har utbildat oss till en gång hela livet och att vi successivt ska få mer ansvar och mer betalt för att i 60-års åldern kunna dra oss tillbaka och lämna arbetslivet bakom oss. Det finns många yrken, inte minst inom vård, skola och omsorg där livserfarenhet och mognad behövs mer än någonsin och där erfarenheter från andra yrken skulle kunna tas tillvara. I Sverige där vi har så mycket förspänt tycker jag framförallt att vi ska unna oss att ha roligt på jobbet och inte bara se det som en transportsträcka fram till pensionen. Att pröva nytt är nyttigt och får oss att hålla oss nyfikna och livfulla längre upp i livet. Sannolikt är det dessa följder som påverkar hälsan i positiv riktning och som framkommit i den aktuella studien. Att lära sig leva i och uppmuntra förändring verkar alltså vara en väg till ett längre och friskare liv såväl fysiskt som mentalt!

2

Lagen om oberoende

Livets sjätte andliga lag handlar om att vara oberoende.

För att uppnå någonting i den fysiska världen måste du släppa ditt beroendeförhållande till det. Det betyder inte att du ska ge upp din avsikt att skaffa det du önskar. Du ger inte upp avsikten och du slutar inte önska. Du släpper däremot ditt beroende av resultatet. Beroende grundar sig på rädsla och osäkerhet och behovet av säkerhet kommer av att man inte känner sig själv på djupet och har tillit till sig själv. Källan till välstånd, överflöd eller annan form av framgång är Självet, den andliga dimensionen av människans väsen. Allting annat är symboler; bilar, hus, kläder, båtar e.t.c. Symboler är förgängliga, de kommer och går. Vi kommer till den här världen utan någonting och vi kommer en dag att lämna den utan att kunna ta någonting med oss. Oberoende av symboler i form av ägodelar är därför en gemensam angelägenhet för alla människor. Vanligt är dock att vi istället låter livets mening handla om en jakt på symboler och rikedom i tron att ju mer vi äger och har desto mer lycka och tillfredsställelse kommer vi att uppnå. En del av de människor som har mest pengar i världen känner sig samtidigt mest otrygga. Det är en illusion att söka efter trygghet i det yttre livet eftersom sann känsla av trygghet endast kan finnas inom dig själv. Beroende kommer dock från ett slags fattigdomsmedvetande som styrs av rädsla för att förlora det vi har och som därmed begränsar vårt liv, medan oberoende är synonymt med välståndsmetvetande och ger skaparfrihet. När vi släpper trygghetssökandet och öppnar oss för det okända får vi uppleva livets mysterium, spänning och att med jämna mellanrum bli överraskade.

Har du däremot en fastlagd plan över hur ditt liv ska se ut, så som vi i västvärlden har skapat ”Ekorrhjulet” och blir bunden till den, utestänger du en rad möjligheter och förlorar flödet, kreativiteten och spontaniteten i livet. Många människor som har uppnått trygghet och sina materiella behov känner sig fångade i en sådan förutsägbar livsstil och längtar efter något annat, osäkert vad. En del klarar inte av tristessen de upplever utan bryter upp från framgångsrika karriärer, familjer och strukturer för att med huvudet före kasta sig ut i det okända. Andra nöjer sig med att då och då, under helgerna eller på semestern, få pröva att leva mer utifrån livets egen rytm än efter en uppstyrd plan. Lagen om oberoende hindrar inte lagen om avsikt och önskan d.v.s. att sätta upp mål och att ha ambitionen att förverkliga dem. Du har fortfarande avsikten att komma i en viss riktning men mellan punkt A och punkt B finns en rad olika möjligheter och scenarios. Du kan låta vägen visa dig vägen framåt och vara beredd att ändra riktning ibland ifall du upptäcker något som verkar bättre och mer spännande än vad du sett från början.  När du tillägnar dig ett sådant synsätt på livet får du möjlighet att se på dina problem som frön till utveckling som kan leda till något bättre. Att leva i ovisshet och att lära sig navigera i en tillvaro som är öppen och odefinierad är en stor utmaning för de flesta av oss eftersom vi har lärt oss att knyta vår identitet till vad vi gör och vilken status vi har snarare än en förankring i den vi är oavsett de yttre omständigheterna. Den nya tiden som jag ofta återkommer till här på bloggen handlar om att vi måste komma tillrätta med miljöproblemen och hotet mot folkhälsan som uttrycks i depressioner, ångest och utbrändhet världen över. Båda dessa problem angår oss alla och kan endast lösas genom att vi frigör oss från bindningar till den fysiska världen, till det materiella för att lyfta oss till en annan mer andlig nivå där vi kan hantera livets stora existentiella frågor. Att öppna oss för något nytt och ovisst kräver mod och i en värld som handlar om att skaffa sig så mycket trygghet som det bara går blir människor väldigt rädda och oförmögna att handskas med livets realitet som ibland är brutal. Jag ser att vi alla därför har en stor och viktig utmaning i att våga möta och lära oss hantera det okända – att byta förutsägbarhet mot spänning och äventyr!

4

Att finna balansen mellan att ge och att ta emot

Livets andra lag handlar om att ge.

Livets flöde handlar om att finna en balans mellan att ge och ta emot. Ett stopp i energiflödet är som att stoppa blodflödet. De flesta människor i västvärlden är obalanserade gällande denna viktiga livsprincip; antingen beter vi oss som ekorrar och samlar och samlar utan att ge ifrån oss något, eller också ger vi på bekostnad av våra egna behov. Båda beteendemönstren är uttryck för rädslor och signalerar att ditt förhållningssätt till livet bygger på ett objektrefererande beteende. Att roffa åt sig och samla på hög utan att kunna ge och dela med sig till andra är ett försök att skaffa kontroll och makt över tillvaron, där det underliggande existentiella behovet som styr beteendet handlar om känsla av otillräcklighet och värdelöshet. Den som ger på bekostnad av sig själv försöker köpa sig kärlek och bekräftelse med den underliggande drivkraften av att vilja bli älskad och känslomässigt trygg. Med andra ord har de till synes helt motsatta beteendemönstren samma grund och samma syfte.

Livets andra lag lär oss att vi behöver lära oss att finna en balans i att ge och att ta emot för att rikedom och överflöd ska fortsätta cirkulera i vårt liv. Pengar är en konkret symbol för den livsenergi vi får och som vi har som uppdrag att få att cirkulera. Det latinska ordet för pengar är Currere som betyder att springa eller att flyta. Om vi hindrar pengar från att flöda – om vårt förhållningssätt till pengar handlar om att samla på hög och behålla dem för oss själva för att skapa trygghet, kommer vi att hindra återflödet till vårt eget liv också. Pengar måste precis som en flod att fortsätta flöda, annars börjar den stagnera, dämmas upp, kvävas och strypa sin egen livskraft. Det är cirkulationen som håller den levande och vital.

I dagens samhälle kan vi se en stark koppling mellan rika människors brist på flöde av sina pengar och ägodelar och depression som genereras av känslor av meningslöshet. Alla relationer handlar om att ge och ta emot. Givande framkallar mottagande och mottagande framkallar givande, men den bakomliggande avsikten när du ger och tar emot har en avgörande betydelse för utfallet. Avsikten måste alltid vara att skapa sann glädje för den andre utan att haOm du vill ha glädje, ge glädje till andra. Om du vill ha kärlek, lär dig ge kärlek till andra. förväntningar på vad du ska få tillbaka, annars är det ingen sann gåva utan något du gör med ett egensyfte. Att tillämpa lagen om att ge är mycket enkelt; om du vill ha glädje, ge glädje till andra. Om du vill ha kärlek, lär dig ge kärlek till andra. Det enklaste sättet att få vad du vill ha är att hjälpa andra att få vad de vill ha. Hemligheten handlar om att lära sig att ge till andra det du själv vill få eller behöver. Denna urgamla och eviga människovisdom står i stark kontrast till det själviska beteende som vi har fostrats in i i det västerländska samhället under det senaste århundradet. Den rådande devisen är ”ensam är stark, tänk på ditt eget varumärke, strunta i hur människor omkring dig mår och satsa på din egen utveckling och bli din egen lyckas smed” e.t.c. Människor som sitter i styrelser för företag, aktieägare, företagsledare och makthavare i samhället drivs av att maximera vinsterna för sig själva och för sin egen vinning och har glömt bort betydelsen av att ge tillbaka och att hitta växelspelet mellan givandet och tagandet. Konsekvenserna är att vi har ett arbetsliv som är nedbrytande för många och som leder till stora kostnader i mänskligt lidande och i pengar. Balansen mellan att ge och att få är därför utmanande och bygger på ett ändrat mindset, en inställning till livet som bygger på en balans mellan ansvar för sig själv och för sin omvärld.

0

Vad är lyx för dig?

I DN Världen kan vi i februarinumret läsa om temat lyx. Trots kristider är lyxprodukter en tillväxtmarknad, vilket både förklaras med att vi fått en allt större bemedlad medelklass som har råd att unna sig lyxvaror, men också att vi aldrig har haft så många miljardärer som nu. När jag blev inbjuden till Malou von Sivers på TV4 tidigare i veckan för att prata om temat Glamour diskuterade vi att det finns ett behov av att bredda perspektivet på vad det betyder för människor idag att förena yttre flärd och glamour med ett inre välmående. Min poäng som jag även förmedlat i min bok ”Det Goda Livet” och som är grunden för mitt företag ABLE Lounge, är att vi lever i en tid då allt fler människor vill bejaka och njuta av materiella värden samtidigt som man bryr sig om sin hälsa och söker djupare och mer andliga värden.

Schablonbilden av människor som gillar lyx och glamour är att det är en ytlig person som saknar sunda värderingar och som bara bryr sig om sitt utseende, men idag finns en allt växande grupp människor som lägger mycket tid och pengar på sitt utseende, sitt hem och sina materiella behov – och samtidigt mediterar, engagerar sig i välgörenhet och läser böcker om andlighet. Denna uppfattning stöds av den undersökning som DN-Världen gjort där man frågat människor runt om i världen vad lyx är för dem.  Världen förändras i takt med att människors behov och önskningar tar sig nya uttryck. Lyx för oss i vår del av världen handlar mycket om att ha tid och att slippa stressa. Vem hade kunnat föreställa sig att vi skulle ta upp dessa parametrar för 20 år sedan om någon frågade vad lyx betydde för dig? De svar som kommer fram handlar om allt ifrån att få uppleva världen i form av resor till exotiska resmål, att ha mycket egen tid, att unna sig en dag på ett Spa eller att ha ett stort och bekvämt hus, en snabb och lyxig bil och råd att köpa vackra kläder. Dessa förändringar i attityder speglar den övergripande förändring i människors värderingar som den nya tidsåldern vi går in i handlar om.

I mitt arbete har jag tidigare upplevt att det som värderats har varit hur effektiva och lönsamma människor är i sina yrken i försäljning och pengar räknat. Idag handlar det mer och mer om att hitta en balans där försäljning och ekonomiskt resultat fortfarande värderas högt, men det räcker inte. Man måste också vara en social och trevlig person mot kollegor och kunder och bidra till gemenskapen och en god stämning på kontoret. Tiden för självupptagen egoism är över givet de parametrar som företagen nu styr efter. Parallellt kan vi se att den amerikanska drömmen om allt större och vräkigare hus och bilar, samt ett overksamt liv med det enda syftet av att njuta och slippa engagera sig i något, parat med ett ointresse för jordens resurser och behov är över. Idag ser vi ner på en sådan livsstil medan den fram till nyligen var en strävan för de flesta människor. För 10 år sedan var det lite ”inne” att gå in i väggen, det betydde att man var en viktig och efterfrågad person. Idag betraktas detta mer och mer som ett tecken på att man inte tar kontroll och ansvar för sitt liv.

Världen förändras i takt med att människors behov och önskningar tar sig nya uttryck. Lyx för oss i vår del av världen handlar mycket om att ha tid och att slippa stressa. Vem hade kunnat föreställa sig att vi skulle ta upp dessa parametrar för 20 år sedan om någon frågade vad lyx betydde för dig? Min egen känsla av balans kring det yttre och det inre har jag fått med mig av den franska kulturen. Jag tänker exempelvis på min handledare som psykologstuderande, den kända psykoanalytikern Maud Mannoni, som ägnat hela sitt vuxna liv åt att grunda en skola och behandlingshem för barn och ungdomar med psykosociala svårigheter utanför Paris och att kämpa för deras plats utanför institutioner. Denna verksamhet blev till och fungerade för att hon satsade sina pengar och sin tid för detta syfte och att andra människor donerade pengar och hjälpte till ideellt. Madame Mannoni själv liksom andra intellektuella och djupt visa och bildade psykoanalytiker, lärare och andra som jobbade där var samtidigt väldigt tjusiga, vackert och dyrbart klädda och ofta sedda i de chicka kvarteren i Paris. Att förena dessa båda världar var naturligt och självklart och byggde på en känsla av att njuta av livet samtidigt som man engagerar sig i att göra gott för andra och att bidra med sig själv och sin tid för ett högre syfte. Idag verkar det som att tiden har hunnit ikapp dessa franska ideal! Dags kanske att förändra bilden av lyx och att fråga dig själv vad lyx betyder för dig?

 

0

Mitt sexliv har blivit sämre sedan jag blev chef!

För drygt fem år sedan undersökte tidningen Chef svenska chefers kärleksliv och fann att cheferna var både för pressade för att sova och för trötta för att älska. Idag är läget ännu värre visar deras aktuella undersökning som presenteras i januarinumret. ”Man får tvinga sig till att ha sex, attraktionen finns inte där för stressen skymmer den. Med en laptop i knät framför TV-n avhandlar vi våra barns framtid och andra viktiga händelser. Det är som att sitta och förhandla med en medarbetare. Vi hinner inte komma i rätt känsla innan vi somnar av trötthet.”

Bilden som förmedlas är dyster och alarmerande och något som väldigt många kan känna igen sig i. Stressen och pressen har tagit över tillvaron för väldigt många människor och tagit död på grundläggande instinkter och behov såsom hunger, sociala behov av umgänge med andra och inte minst sexlusten. Det är en alarmerande känsla av trötthet och utmattning som kännetecknar livet för många.
Som jag skrivit om i andra inlägg här på bloggen kämpar vi med en känsla av meningslöshet i en tid då vi samtidigt har allt vi kan peka på. I våra stylade och välstädade hem breder ensamheten och olyckan ut sig som en farsot. Var det verkligen värt priset att offra så mycket för att få det snyggt omkring sig och kunna vila i känslan av att man lyckats och att man duger i andras ögon?

Några chefer som varit med i undersökningen beskriver priset för karriären enligt följande: ”Jag har separerat. Mitt ex kände sig på tredje plats. Barnen kom först, jobbet på plats två. ” ”Jag vill bara sova. Har inte samma lust längre.” ”Det var 28 år sedan vi hade sex sist.”
Artikeln är väldigt läsvärd och sitter fingret på det grundläggande mänskliga problemet i den västerländska kulturen. Att vara chef innebär status, makt och pengar och symboliserar det som vi strävar efter att uppnå. Det betyder att vi är duktiga och uppfattas som lyckade av vår omgivning. Hur ska vi då kunna klaga och ens för oss själva erkänna att priset är för högt och att vi blir ledsna och utmattade av allt ansvar och alla krav? När jag läser artikeln blir jag å ena sidan bestört över att det är så eländigt, å andra sidan känner jag hopp eftersom det är först när vi nått botten eller kommit till vägs ende som vi kan resa oss och börja gå i en annan riktning. En förändring måste helt enkelt ske och det är dags för var och en av oss att börja göra saker annorlunda. Vad är livet värt om vi missar det?