1

Vad är du beredd att ändra på för att släppa in drömmar och lycka i ditt liv?

”Visst gör det ont när knoppar spricker, varför skulle annars våren tveka….”

Karin Boye

Under den gångna veckan har jag skrivit om 7 livsprinciper eller ”lagar” som leder till ett lyckligt och harmoniskt liv som är baserade på uråldrig livsvisdom. Liknande tankar och visdomsord om livet har formulerats i alla jordens hörn men har på många håll gått förlorade i den moderna tiden då vi tenderat att ”slänga ut barnet med badvattnet”. Under rubriken Cultural Creatives kan du läsa om den stora, världsomspännande rörelse som omfattar miljoner människor i västvärlden idag och som driver fram den nya tidsåldern där nya förhållningssätt till livet och till naturen är en nödvändighet. En av kärnpelarna hos människor vars värdesystem bygger på de ideal och synsätt som the Cultural Creatives kännetecknas av, handlar om att vara en bro mellan den gamla världen och den nya. Det handlar inte om en tillbakagång till historien eller om att allt var bättre förr, utan om att plocka fram och sätta värde på de eviga och allmänmänskliga erfarenheter och kunskap om livet som mänskligheten redan har formulerat för att omsätta och implementera i det liv som vi har idag.

Denna stora förändring i värderingar och levnadsvanor sker mitt ibland oss och handlar inte om att förkasta det moderna livet, utan om att förändra det inifrån. De 7 levnadsprinciper som jag har skrivit om handlar just om att ge en sådan konkret vägledning som vi behöver för att stanna upp och styra in våra tankar och beteenden om oss själva och om livet i en riktning som leder till ett lyckligt liv för oss själva och till hållbarhet för vår omvärld. En första nivå för en sådan genomgripande förändring handlar om insikt och förståelse, om att se sammanhang och förstå samband mellan till synes skilda företeelser. Det jag hoppas på med mitt lilla bidrag till denna kunskapsspridning är att få stötta er läsare i att också börja ta små steg mot ett levnadssätt och en livsstil som kommer att hjälpa er att uppnå det ni önskar på ett sätt som ligger i linje med ett hållbarhetstänkande i vidare mening. För att komma vidare från insikt till handling krävs mod, men också att du är beredd att släppa taget om vissa saker som du har lärt dig att du behöver eller tycker om. Under rubriken Förändringens Fyra Rum kan du läsa mer om temat förändring och hur du tar dig igenom en förändringsprocess – för dig själv och/eller för den grupp/de grupper som du ingår i. Jag önskar dig varmt lycka till i denna strävan och hoppas få ta del av dina erfarenheter av detta på bloggen framöver!

0

Modet att vara sig själv

Den 14 december satt jag bestört på en flygplats och tittade på CNN där man skildrade det fruktansvärda skottdramat i Connecticut, USA där en ung man störtade in på en skola och sköt hejdlöst omkring sig. 30 personer, varav de flesta barn, omkom och de som överlevde kommer få leva med traumat för resten av sitt liv.
Världen var i bestörtning över detta drama, alldeles särskilt eftersom det var veckan före jul som i hela den kristna världen innebär en fridens högtid. Att ondskan så brutalt kliver fram och visar sitt ansikte mitt i den stundande julfriden blir extra chockartat. CNN skildrade dramat ur alla tänkbara synvinklar och gav alla detaljer som gick att vaska fram. Skolpersonal, räddningspersonal, polis och läkare från sjukhuset dit de överlevande med skador hade förts fick uttala sig. Alla var samlade, fokuserade och väldigt rationella, så som människor gärna blir i situationer som kräver att känslolivet läggs på is för att man ska klara av att hantera sin uppgift.
Efter någon timme var det dags för president Obama att hålla sitt tal till de drabbade och till folket för att visa sitt deltagande. Innan han kom upp spekulerade journalisterna om vad han skulle säga i sitt tal och man enades om att det var tradition att den amerikanske presidenten framträdde i TV i situationer som denna, för att just visa sitt deltagande i de drabbades sorg men utan att föra in någon politik i talet. Diskussionen om USA’s generösa vapenlagar var redan igång och kritik riktades mot att så allvarliga olyckor kunde hända i landet både nu och tidigare, men man enades om att presidenten inte skulle kunna nämna denna starkt politiskt känsliga fråga i detta sammanhang.
Det tal som Obama väl gav var något av det mest gripande som jag har hört i mitt liv. Det var en man, en förälder som talade till de sörjande med ett deltagande som var genuint och mänskligt. För första gången i amerikansk historia kunde världen få se att även en president är en människa med känslor, som kan fälla tårar och uttrycka sina känslor i en värld som hittills dominerats av vita, amerikanska män till synes befriade från några andra känslor än de som kan uttryckas med ett brett leende. Här fanns en president som var en människa och som samtidigt förmådde vara professionell och välja att kommentera vapenlagarna trots att det uppfattats som omöjligt av de politiskt kunniga journalisterna.
Obama talade om att man måste komma tillsammans över partigränserna och se över detta och att vapenlagarna är en fråga som borde stå över politisk uppfattning. Med sitt tal visade Obama att han är en man för framtiden, en brygga mellan den gamla och den nya världen – en sann företrädare av the Cultural Creatives – som jag skrivit om här under de senaste veckorna. Obama visar världen att man även som president kan och bör vara förankrad i värderingar som går utöver den personliga vinningen och att man först och främst är en människa även om man råkar vara president i USA och en av världens mäktigaste människor i sitt yrkesliv. Obama går sin egen väg och visar en stor portion mod – han bereder vägen för män världen över att våga kliva fram, visa sina känslor och sin rationalitet istället för det mer endimensionella ideal som rått fram tills nu. Den nya tiden handlar om att hela och att få vara en hel människa i en värld som uppfattas som en helhet.

Fredrik-Bengtsson-Modet-att-vara-sig-själv

0

A wisdom for our time

”Every few hundred years in Western history, there occurs a sharp transformation. Within a few short decades, society, its world view, its basic values, its social and political structures, its arts, its key institutions – rearrenges itself. And the people born then cannot even imagine a world in which their grandparents lived and into which their own parents were born. We are currently living through such a transformation.”

Peter Drucker ”Post Capitalist Society”

När vi blickar tillbaka på medeltidens mörka städer och byar kring år 1000 känns det overkligt att tänka sig att dåtidens människor kunde bygga gotiska katedraler kring 1300-talet och därefter. Renässansen och upplysningstiden som följde på medeltidens tro på övernaturliga fenomen och en väldigt inskränkande religiös uppfattning, banade väg för människors rationella tänkande, för vetenskap och naturvetenskap som utmynnade i det industriella samhället. De tekniska och medicinska uppfinningarna har förändrat människors liv i grunden och det enda vi vet idag är att det inte var bättre förr!
Kunskapssamhället förde med sig internet, sociala media och ett globalt samhälle som gjort att världen krympt och vi fått inblick i människors levnadsvanor och förhållningssätt till livet från jordens alla hörn. Där vi befinner oss idag handlar det om att fånga upp de psykologiska och andliga dimensionerna av människans liv som varit försummade och till och med undanskuffade sedan medeltidens mysticism gav vika för uppvaknade och nyktert seende.
Bristvaran idag handlar inte om brist på rationellt tänkande, materiell mättnad eller upplysning, utan om en längtan efter visdom och om kontakt med de djupare dimensionerna i livet som ger mål och mening i tillvaron. I alla tidigare kulturer har de äldre haft rollen att överföra livsvisdom och berättelsen om vad livet innebär till de yngre.
På så sätt har människan haft tillgång till sin berättelse, sin del i ett större sammanhang som handlat om släkten och om tidigare generationers strävan att skapa ett bättre liv för sina nästkommande. Visdom tillägnas via att vi lever vårt liv och genom den livserfarenhet som man inte kan läsa sig till i någon bok. I det moderna samhället som haft en så stark fokusering på produktion och prestation är det istället ungdomen som hyllas och människor spenderar en förmögenhet på att skjuta upp åldrandet så långt det bara går. Västvärldens äldre sitter ensamma i sina bekväma lägenheter eller tynar bort på äldreboende där ingen frågar efter den visdom som ett långt liv kan föra med sig. Cultural Creatives inser värdet av visdom och försöker återknyta till behovet av en berättelse, ett sammanhang över generationer och långsiktig hållbarhet i beslut som omfattar nutid och framtiden för kommande generationer.

Om en kultur saknar en positiv vision om framtiden börjar dess kreativa kraft att minska och kulturen stagnerar och dör så småningom ut. Negativa föreställningar är destruktiva och leder till hopplöshet, hjälplöshet och en oförmåga att hitta nya vägar som leder till framtidstro. Dagligen matas vi av en negativ bild av morgondagens samhälle där ekonomisk kollaps och miljöförstöring står högt på agendan, parat med ingående reportage om depressionens och utmattningens innebörd. Vi är väldigt väl insatta i de mörka sidorna av tillvaron men saknar profeter som siar om hur urgammal visdom om livet skulle kunna användas för att måla upp en positiv bild av en tänkbar framtid. Cultural Creatives vill inte leva i en alienerad och splittrad värld som innebär att man tar avstånd från det samhälle vi lever i. Deras strävan handlar istället om helhet och om att utmana utmaningarna i det samhälle vi lever i och skapa något nytt och hållbart av det som redan finns i vår närhet. Om vi fokuserar på hela människan och anlägger ett holistiskt perspektiv på livet i stort finns möjlighet att föreställa oss en framtid som kan läka från den fragmentering och destruktivitet som präglar vår tid. Cultural Creatives är en subgrupp som förmedlar en kreativ bild av framtiden som bygger på hopp, fantasi och vilja att agera för mänsklighetens bästa. Det känns betryggande att denna subgrupp växer för varje år som går och att det idag är den snabbast växande subgruppen i hela västvärlden som inbegriper flera hundra miljoner människor idag.
Problemet just nu är att Cultural Creatives ofta är omedvetna om att de tillhör en subgrupp och det saknas ännu perspektiv i samhället och i kulturen som speglar dem i deras identitet. Sakta men säkert börjar dock detta att förändras i takt med att människor på ledande befattningar i framförallt näringslivet och arbetslivet i stort börjar anamma dessa värderingar. Ekonomin och de finansiella systemen styr och reglerar livet i det moderna samhället – det är via dessa strukturer som morgondagens samhälle kommer att födas i större skala i takt med att nya värderingar tar sig in i arbetslivets korridorer.

Julen står för dörren och det är ett tillfälle att fundera över den övergripande berättelse i vilken hela den kristna världen är innesluten under en tid som älskas av många och som kan inge en känsla av frid och ro om vi bejakar den. Jag vill passa på att önska er alla en riktigt God jul och en fridfull julhelg!
Fredrik

Fredrik-bengtsson-a-wisdom-for-our-time